กปภ.สาขาสงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562


กปภ.สาขาสงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤษภาคม  2562

เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา นำโดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา

พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ซึ่ง

ครม.อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 18 พ.ค. 2562  โดยร่วมกันปลูก

ต้นไม้ ได้แก่  ต้นมะม่วง , ต้นทองอุไร ,ต้นสะเดา ฯลฯ และช่วยกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ณ บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงาน 

กปภ.สาขาสงขลา เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความสามัคคี

ในองค์กรอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน