กปภ.สาขาลำปางออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อว้นที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปางออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อว้นที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง


กปภ.สาขาลำปางออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อว้นที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

             ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางนายอนุชา    ศิริบวรเดช   มอบหมายให้พนักงาน  -   ลูกจ้างในสังกัด    ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน     ครั้งที่ ๗  /   ๒๕๖๒     เมื่อวันที่    ๒๕ เมษายน    ๒๕๖๒      เวลา  ๑๖.๐๐ น.   ณ   ศาลาอนเกประสงค์วัดบ้านกาดเมฆ  ต.ชมพู   อ.เมือง   จ.ลำปาง    กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการให้บริการเชิงรุกสู่ลูกค้าประชาชนในพื้นที่ ขยายการให้บริการ    เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้ใช้น้ำและผู้มุ่งหวังในอนาคต   รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที    ให้บริการซ่อมและดูแลมาตรวัดน้ำที่ชำรุดจากทีมงานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย        พร้อมกันนี้ได้แจกแผ่นพับ น้ำดื่ม และของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง      พร้อมชำระค่าติดตั้งภายในวันดังกล่าว ตามนโยบายของ กปภ. " มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน "
 
 
                        นางสลิลทิพย์       สุนทะโรจน์    ภาพ   :  ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน