กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒


กปภ.สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา วันพุธที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒ โดยได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ"มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ." พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาชิเช่น ติดตามผลการดำเนินการตามวาระการประชุม Morning Talkประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒,ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP),การดำเนินโครงการ Water is Life , การจัดทำ BCM, แผนการลดน้ำสูญเสีย , นัดหมายกำหนดการออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันและจัด "Big cleaning day"เป็นต้น อันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เลื่อนขึ้นข้างบน