การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน มีนาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน มีนาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน มีนาคม 2562

       วันที่ 10 เมษายน  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบหมายให้ นายทิวา พงษ์ลิ้ม ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ใช้น้ำ ได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดมีมาตรฐาน

เลื่อนขึ้นข้างบน