กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนในโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พื้นที่หน่วยบริการบ้านตาก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนในโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พื้นที่หน่วยบริการบ้านตาก


กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนในโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พื้นที่หน่วยบริการบ้านตาก

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก โดยนางสาวนงนาฎ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก มอบหมายให้นายอานนท์ จันทร์เอี่ยม หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" เพื่อให้บริการเรื่องระบบประปาในพื้นที่หน่วยบริการบ้านตาก ตั้งแต่บริเวณหัวสะพานบ้านตาก - วัดวังมะกอก โดยดำเนินการให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัด และถูกวิธี พร้อมให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้านให้ฟรี โดยไม่คิดค่าแรง และขอความร่วมมือจากลูกค้าในการตอบแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ กปภ.สาขาตาก เพื่อที่จะนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจ และอยากให้ กปภ.ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน