กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง


กปภ.สาขาลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk) ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาลำปาง

               นายอนุชา      ศิริบวรเดช      ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง     พร้อมผู้ช่วยผุ้จัดการ  ฯ  นายคมสัน    สัมมา   หัวหน้างาน    พนักงาน  –  ลูกจ้าง ในสังกัด    ร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า    ( Morning  Talk)   ครั้งที่  ๗  / ๒๕๖๒    ตามแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่   ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ –๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุม กปภ. สาขาลำปาง   การจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  และสรุปผลการดำเนินงานของประปา  เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง      แลกเปลี่ยนทัศนคติ   ความคิด สร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด  พูดคุยเรื่องปัญหา WSP  , ภัยแล้งและการร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัด พร้อมการจ่ายน้ำฟรีในกรณีต่างๆ   เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 
 
นางสลิลทิพย์    สุนทะโรจน์  ภาพ /ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน