นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว


นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและผลักดันการดำเนินโครงการมาตรการสำคัญตามแผนพัฒนาภาคในประเด็นเรื่อง การเตรียมการรองรับเขตเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งลงพื้นที่ การนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วและด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสกล ถุงทรัพย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรงกำลังการผลิตๅ1,000 ลบ.ม./ชมและการเตรียมความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค.ในพื้นที่เพื่อใช้รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน