การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ให้การสนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ให้การสนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือภัยแล้ง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ให้การสนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือภัยแล้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ให้การสนับสนุนน้ำประปา ช่วยเหลือภัยแล้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ จุดบริการท่อธาร บริเวณโรงกรองน้ำวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย สืบเนื่องจากในระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม เป็นช่วงที่เกิดสภาวะความแห้งแล้งของอากาศ โดยทั้งนี้มีการคาดการณ์ไว้ว่า ..ในปีนี้อาจจะแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องและอาจยืดยาวกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนี้ด้วยเช่นกัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนำ้ประปาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้ง จะหมดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน