รปก.3 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ กปภ.สาขาตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.3 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ กปภ.สาขาตราด


รปก.3 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ กปภ.สาขาตราด

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ลงพื้นที่ กปภ.สาขาตราด เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ กปภ.สาขาตราด โดยมี นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด หัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานงานในสังกัด ห้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน อีกทั้งรับมอบนโยบายการทำงานจาก รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานซักถามปัญหาและตอบข้อซักถามอย่างเป็นกันเอง สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน