กปภ.ข.๗ ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๗ ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


กปภ.ข.๗ ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ โดย นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN"ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ผ่านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และได้รับมอบเกียติบัตรในฐานะเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม และผู้สนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ด้วย   

เลื่อนขึ้นข้างบน