กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่จากประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่จากประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่จากประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่จากประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ นายทรงภูมิ สุพรหม หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประสานกับผู้นำชุมชน รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ณ บ้านหวาง ม.2 บ้านหนองหอ ม.9 บ้านศรีสระกระบือ ม.10 บ้านหวางออก ม.12 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ตามแนวขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล โดยมีการรับคำร้องขอติดตั้ง สำรวจพื้นที่ ถ้าประเมินแล้วอยู่ในราคาเหมาจ่าย ก็สามารถชำระค่าติดตั้งได้ทันที พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการตามโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาด้วย ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนทั้งนี้ มีผู้มายื่นขอติดตั้งทั้งหมดจำนวน 60 ราย ชำระค่าติดตั้งในราคาเหมาจ่ายแล้ว จำนวน 4 ราย ชำระค่าติดตั้งตามโครงการผ่อนชำระงวดแรก จำนวน 43 ราย และรอการชำระอีกจำนวน 13 ราย โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่อีกด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน