วันที่ 03 กันยายน 2561 กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่12/2561 ประจำเดือน กันยายน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 03 กันยายน 2561 กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่12/2561 ประจำเดือน กันยายน

วันที่ 03 กันยายน 2561 กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่12/2561 ประจำเดือน กันยายน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือน กันยายน เพื่อพบประพูดคุย ปรึกษาหารือ และแบ่งปันข้อคิดเห็นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ สร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน พร้อมทั้งได้คัดเลือก ผู้มีคะแนนประเมินความพึงพอใจสูงสุดประจำเดือน สิงหาคม 2561นางสาวอลิสา พิชัยเลิศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับเงินหน้าเคาน์เตอร์ สังกัดงานจัดเก็บรายได้

เลื่อนขึ้นข้างบน