การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดทั้ง ๒๒ สาขา และนักบริหารงาน ๙ ให้การต้อนรับ นางสาวทัศนีย์ เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ประธานในการประชุม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กปภ.ข.๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑ ของ กปภ.ข.๖ และ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง ๒๒ สาขา พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ ตลอดจนติดตามงบภัยแล้งปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และความก้าวหน้าการดำเนินการ ตลอดจนการควบคุมบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๑ 

เลื่อนขึ้นข้างบน