การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมประชุม DSM และ WSP ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมประชุม DSM และ WSP ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมประชุม DSM และ WSP ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวานนี้ (วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ โดยได้มอบนโยบายการทำงานแก่พนักงาน พร้อมเน้นย้ำค่านิยมขององค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืน ตลอดจนการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และความเสี่ยงขององค์กร สู่การวางแผนดำเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป พร้อมนี้ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัดได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการทำงาน และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้สรุปถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ สภากาแฟรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น การรายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดการในด้านแผนการดำเนินงาน ตลอดจนความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ จากนั้น ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้ดำเนินการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ DSM และโครงการ WSP ในประเด็นการดำเนินงานทางด้าน PM งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๗๐๒๕ โรงงานน้ำดื่มบรรจุขวด ตลอดจนการสรุปผลการดำเนินงานของทีมเทคนิคทั้ง ๓ ทีม ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑ และโครงการ Water is life ตามลำดับ

เลื่อนขึ้นข้างบน