การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจ ครั้งที่ 24/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจ ครั้งที่ 24/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจ ครั้งที่ 24/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจ ครั้งที่ 24/2561 

                                 เมืิ่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่24/2561 ณ วัดศรีบังวัน หมู่ 8 อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ การขอติดตั้งประปา จากงานโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลเทศบาลรวมใจพัฒนา โดยมีนายกเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังคำแนะนำ และตอบข้อซักถาม เพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขอติดตั้ง พร้อมกันนี้มีผู้สนใจขอยื่นคำร้องขอติดตั้งไว้ก่อน จำนวน 51 ราย และจะนำเอกสารมายื่นในภายหลังอีกจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน