กปภ.สาขาเลย อบรมโครงการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเลย อบรมโครงการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM )

กปภ.สาขาเลย อบรมโครงการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM )

กปภ.สาขาเลย อบรมโครงการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM )

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน่ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานแผนงานที่ 5-7 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM )  โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาเลย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน