การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมประชุมซักซ้อมการเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System : OIS) ผ่านระบบ VDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมประชุมซักซ้อมการเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System : OIS) ผ่านระบบ VDO Conference

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมประชุมซักซ้อมการเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System : OIS) ผ่านระบบ VDO Conference

          (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System : OIS) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการเริ่มใช้งานจริง (GOLIVE) ระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System : OIS) บางส่วนที่พัฒนาและปรับปรุงใหม่ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และนำมาสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน