การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม มอบน้ำดื่มให้กับอบต.มหาสวัสดิ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม มอบน้ำดื่มให้กับอบต.มหาสวัสดิ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม มอบน้ำดื่มให้กับอบต.มหาสวัสดิ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม โดยนายถวิล เก้าลิ้ม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม

ได้มอบหมายให้นางปรานอม ภูศิลาแทน หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้มอบน้ำดื่ม

ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด และ ของรางวัล ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในงาน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้คำนึงถึงเด็กและเยาวชน

ให้มีบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง โดยการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในการทำกิจกรรมร่วม

กับคนอื่น ณ องค์การบริหารตำบลมหาสวัสดิ์ ถ.ศาลายา- นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เลื่อนขึ้นข้างบน