กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม 5ส.ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม 5ส.ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม 5ส.ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม 5ส.ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สะอาดเรียบร้อยแก่ผู้พบเห็นและผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในสังกัด

เลื่อนขึ้นข้างบน