วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี นำโดยนายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยผู้จัดการได้เน้นปรับปรุงการให้บริการเชิงรุก เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่, รวมถึงแนวทางการทำงานเพื่อลดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ, การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม,รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ WSP และร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค

เลื่อนขึ้นข้างบน