กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านเจน &จอย ๒ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านเจน &จอย ๒ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านเจน &จอย ๒ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

            ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางนายอนุชา    ศิริบวรเดช    พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ นายวิชาญ    พรมมา และหัวหน้างาน  พนักงาน  -  ลูกจ้างในสังกัด    ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน    ครั้งที่  ๑๒  /  ๒๕๖๐    เมื่อวันที่  ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๐    เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านเจน & จอย  ๒  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง    กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการให้บริการเชิงรุกสู่ลูกค้าประชาชนในพื้นที่    ขยายการให้บริการ  เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้ใช้น้ำและผู้มุ่งหวังในอนาคต  รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที    ให้บริการซ่อมและดูแลมาตรวัดน้ำที่ชำรุดจากทีมงานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย    พร้อมกันนี้ได้แจกแผ่นพับ น้ำดื่ม และของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง พร้อมชำระค่าติดตั้งภายในวันดังกล่าว ตามนโยบายของ กปภ. " มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน "


                        นางสลิลทิพย์      สุนทะโรจน์    ภาพ  :  ข่าว
 

เลื่อนขึ้นข้างบน