การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง กปภ.สาขาฮอด กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง และกปภ.สาขาร้องกวาง ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานสานสัมพันธ์การประปาสาขาในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง กปภ.สาขาฮอด กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง และกปภ.สาขาร้องกวาง ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานสานสัมพันธ์การประปาสาขาในสังกัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง  กปภ.สาขาฮอด  กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง และกปภ.สาขาร้องกวาง ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานสานสัมพันธ์การประปาสาขาในสังกัด

          ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง นายอนุชา  ศิริบวรเดช และผู้ช่วยผู้จัดการฯ นายวิชาญ  พรมมาพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง  กปภ.สาขาฮอด กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง และกปภ.สาขาร้องกวาง จำนวน ๓๒ ท่าน ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบผลิตน้ำประปา การดูแลรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม  ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ.สถานีผลิตน้ำเขื่อนกิ่วลม  เวลา 8.00 น-12.00 น. (ในช่วงเช้า)  และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น.-16.30 น.  ได้นำทีมงานข้างต้นเข้ารับศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน กปภ.  ได้มีความรู้จากการศึกษาดูงาน   เกิดการแลกเปลี่ยน   ถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์   ทักษะในการทำงานในหน่วยงานและ ต่างหน่วยงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงานซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสต์ ของ กปภ.

 

       ภาพ/ข่าว  อภิญญา  เที่ยงบูรณธรรม

เลื่อนขึ้นข้างบน