กปภ.สาขาพัทยา (พ) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เนื่องใน “วันน้ำโลก” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เนื่องใน “วันน้ำโลก”

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เนื่องใน “วันน้ำโลก”

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วย
นายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ 

และพนักงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เนื่องในวันน้ำโลก (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐) โดยแนะนำ
วิธีการประหยัดน้ำภายในครัวเรือน การตรวจสอบท่อแตก-รั่วภายในบ้าน และตอบข้อซักถาม ซึ่งมีผู้บริหาร
และพนักงานโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป สนใจเข้ารับฟังจำนวน ๖๐ คน นอกจากนี้ ได้มอบเอกสาร
เกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำ เพื่อจัดบูทนิทรรศการรณรงค์ประหยัดน้ำภายในโรงแรมอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน