การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมให้บริการรับคำร้องติดตั้งประปาตามปกติ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมให้บริการรับคำร้องติดตั้งประปาตามปกติ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553


การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมให้บริการรับคำร้องติดตั้งประปาตามปกติ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร

เรื่อง การเปิดให้บริการรับคำร้องติดตั้งประปาตามปกติ

สืบเนื่องจากกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ได้ระงับการติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลและไหลอ่อนในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของหน่วยบริการเวียงสระ-พระแสง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 เป็นต้นมา นั้น บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดข้องดังกล่าวให้กลับเข้าสู่สภาะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่ได้ สำหรับผู้สนใจที่จะทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำและเข้าเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สามารถดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-7736-3407 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลื่อนขึ้นข้างบน