การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙

 

        การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ นำโดยนายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์ ผู้จัดการฯ นายครรชิต โสอุดทา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นายนิวัฒน์ บุตรลี นายช่างเครื่องกล ๗ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาอบต.นาหนองทุ่ม และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก บริเวณสถานีสูบน้ำท่าขาม หน่วยบริการนาหนองทุ่ม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ  เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์อันดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

เลื่อนขึ้นข้างบน