ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง

19 พฤศจิกายน 2556


ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง

      ตามประกาศ กปภ. ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และประกาศ กปภ. ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนั้น บัดนี้การดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในตำแหน่งต่าง ๆ เรียงจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ดังไฟล์ที่แนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน