รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อขึ้นบัญชีการปรับคุณวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อขึ้นบัญชีการปรับคุณวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่ง

24 เมษายน 2556


รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อขึ้นบัญชีการปรับคุณวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่ง

    ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการคัดเลือกพนักงาน เพื่อขึ้นบัญชีการปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง อาศํยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

 
เลื่อนขึ้นข้างบน