กปภ.ข.๔ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๔ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

16 สิงหาคม 2555


กปภ.ข.๔ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

        ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งช่างโยธา ๓ ช่างเครื่องกล ๓ ช่างไฟฟ้า ๓ สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ซึ่งได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น

        บัดนี้ได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมสำหรัีบตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งช่างโยธา ๓ ช่างเครื่องกล ๓ ช่างไฟฟ้า ๓ เสร็จแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นการบัญชีรอบรรจุแต่ง ตั้งเป็นพนักงานโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ในเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน