รายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆ

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆ

  1. ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประปางบลงทุนที่เป็นโครงการ
  2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
  3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวม (เงินอุดหนุน+เงินรายได้) พร้อมกราฟ
เลื่อนขึ้นข้างบน