ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2530 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2530

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการกำหนด
ราคาจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ฉบับที่3)
พ.ศ.2530

ประกาศ ณ 1 ตุลาคม 2530

ช่วงการใช้น้ำ(ลบ.ม.)

ราคาลูกบาศก์เมตรละ(บาท)

0-10

3.75

11-20 4.50
21-30 6.50
31-50 7.50
51-80 8.00
81-100 8.50
101-300 9.00
301-1,000 9.25
1,001-2,000 9.50
2,001-3,000 9.75
3,001 ขึ้นไป 10.00

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการกำหนด
ราคาจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ฉบับที่4)
พ.ศ.2535

ประกาศ ณ 12 ตุลาคม 2535

ช่วงการใช้น้ำ

ประเภทผู้ใช้น้ำ

 

ที่อยู่อาศัย

ราชการ-รัฐวิสาหกิจ
และอื่นๆ

ประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

     

พื้นที่พัฒนาแล้ว

พื้นที่ส่วนที่เหลือ

0-10

3.75 5.00 8.00 8.00
11-20 4.50 6.00 12.00 10.00
21-30 6.50 7.25 15.00 12.00
31-50 8.50 8.50 18.00 14.00
51-80 9.00 9.00 19.00 16.00
81-100 9.50 9.50 20.00 18.00
101-300 10.00 10.00 21.00 19.00
301-1,000 10.25 10.25 22.00 20.00
1,001-2,000 10.50 10.50 21.00 19.00
2,001-3,000 10.75 10.75 20.00 18.00
3,001 ขึ้นไป 11.00 11.00 19.00 17.00

รายชื่อพื้นที่พัฒนาแล้ว
(แนบท้ายตารางอัตราค่าน้ำประปาท้ายข้อบังคับฉบับที่4 พ.ศ.2535)

สำนักงาน
ประปาเขต

การประปา

1 ชลบุรี-บางปะกง
1 พัทยา-อ่าวอุดม
1 ฉะเชิงเทรา
1 จันทบุรี
1 ระยอง
2 ลพบุรี
3 รังสิต-ปทุมธานี
3 เพชรบุรี
4 สุราษฎร์ธานี
4 ภูเก็ต
4 ชุมพร
5 สงขลา-หาดใหญ่
6 ขอนแก่น
6 ชัยภูมิ
7 อุดรธานี
8 อุบลราชธานี
8 สุรินทร์
8 ร้อยเอ็ด
9 เชียงใหม่
9 เชียงราย
9 ลำปาง

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการกำหนด
ราคาจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ฉบับที่5)
พ.ศ.2536

ประกาศ ณ 1 มีนาคม 2536

 

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

ราชการ
รัฐวิสาหกิจและ
ธุรกิจขนาดเล็ก
นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
      ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)
อัตราค่าน้ำ
(บาท)
0-10 3.75 5.00 6.00 0-10 5.00
11-20 4.50 6.00 7.00 11-20 6.20
21-30 6.50 7.25 9.00 21-30 6.45
31-50 8.50 8.50 12.50 31-40 8.71
51-80 9.00 9.00 13.75 41-50 9.04
81-100 9.50 9.50 14.75 51-60 9.36
101-300 10.00.00 10.00 16.75 61-80 9.69
301-1,000 10.25 10.25 17.75 81-100 10.01
1,001-2,000 10.50 10.50 16.75 101-120 10.34
2,001-3,000 10.75 10.75 16.50 121-160 10.66
3,001 ขึ้นไป 11.00 11.00 15.50 161-200 10.99
        201-2,000 11.18
        2,001-4,000 10.92
        4,001-6,000 10.40
        6,001-10,000 9.75
        10,001-20,000 9.10
        20,001-30,000 8.45
        30,001-40,000 7.80
        40,001-50,000 7.15
        50,001 ขึ้นไป 6.50

 

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
(ยกเว้นจังหวัดชลบุรี) (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2537

ประกาศ ณ 21 ตุลาคม 2537

 

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจขนาดเล็ก
นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
      ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)
อัตราค่าน้ำ
(บาท)
0-10 3.75 5.00 6.00 0-10 5.00
11-20 4.50 6.00 7.00 11-20 6.20
21-30 6.50 7.25 9.00 21-30 6.45
31-50 8.50 8.50 12.50 31-40 8.71
51-80 9.00 9.00 13.75 41-50 9.04
81-100 9.50 9.50 14.75 51-60 9.36
101-300 10.00.00 10.00 16.75 61-80 9.69
301-1,000 10.25 10.25 17.75 81-100 10.01
1,001-2,000 10.50 10.50 16.75 101-120 10.34
2,001-3,000 10.75 10.75 16.50 121-160 10.66
3,001 ขึ้นไป 11.00 11.00 15.50 161-200 10.99
        201-2,000 11.18
        2,001-4,000 10.92
        4,001-6,000 10.40
        6,001-10,000 9.75
        10,001-20,000 9.10
        20,001-30,000 8.45
        30,001-40,000 7.80
        40,001-50,000 7.15
        50,001 ขึ้นไป 6.50

ราคาจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2537

 

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจขนาดเล็ก
นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
      ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)
อัตราค่าน้ำ
(บาท)
0-10 6.25 7.50 8.50 0-10 7.50
11-20 7.00 8.50 9.50 11-20 8.75
21-30 9.00 9.75 11.50 21-30 9.00
31-50 11.00 11.00 15.00 31-40 11.25
51-80 11.50 11.50 16.25 41-50 11.50
81-100 12.00 12.00 17.25 51-60 12.00
101-300 12.50.50 12.50 19.25 61-80 12.25
301-1,000 12.75 12.75 20.25 81-100 12.50
1,001-2,000 13.00 13.00 19.25 101-120 13.00
2,001-3,000 13.25 13.25 19.00 121-160 13.25
3,001 ขึ้นไป 13.50 13.50 18.00 1661-200 13.50
        201-2,000 13.75
        2,001-4,000 13.50
        14,00-6,000 13.00
        6,001-10,000 12.25
        10,001-20,000 11.75
        20,001-30,000 11.00
        30,001-40,000 10.50
        40,001-50,000 9.75
        50,001 ขึ้นไป 9.00

 

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ยกเว้นจังหวัดชลบุรี) (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2540
ประกาศ ณ 16 มกราคม 2540

 

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

ราชการ
รัฐวิสาหกิจและ
ธุรกิจขนาดเล็ก
นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
      ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)
อัตราค่าน้ำ
(บาท)
0-10 3.75 5.00 6.00 0-10 5.00
11-20 4.50 6.00 7.00 11-20 6.20
21-30 6.50 7.25 9.00 21-30 6.45
31-50 8.50 8.50 12.50 31-40 8.71
51-80 9.00 9.00 13.75 41-50 9.04
81-100 9.50 9.50 14.75 51-60 9.36
101-300 10.00.00 10.00 16.75 61-80 9.69
301-1,000 10.25 10.25 17.75 81-100 10.01
1,001-2,000 10.50 10.50 16.75 101-120 10.34
2,001-3,000 10.75 10.75 16.50 121-160 10.66
3,001 ขึ้นไป 11.00 11.00 15.50 161-200 10.99
        201-2,000 11.18
        2,001-4,000 10.92
        4,001-6,000 10.40
        6,001-10,000 9.75
        10,001-20,000 9.10
        20,001-30,000 8.45
        30,001-40,000 7.80
        40,001-50,000 7.15
        50,001 ขึ้นไป 6.50

 

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
(ยกเว้นจังหวัดชลบุรี) (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2537

ประกาศ ณ 21 ตุลาคม 2537

 

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจขนาดเล็ก
นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
      ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)
อัตราค่าน้ำ
(บาท)
0-10 3.75 5.00 6.00 0-10 5.00
11-20 4.50 6.00 7.00 11-20 6.20
21-30 6.50 7.25 9.00 21-30 6.45
31-50 8.50 8.50 12.50 31-40 8.71
51-80 9.00 9.00 13.75 41-50 9.04
81-100 9.50 9.50 14.75 51-60 9.36
101-300 10.00.00 10.00 16.75 61-80 9.69
301-1,000 10.25 10.25 17.75 81-100 10.01
1,001-2,000 10.50 10.50 16.75 101-120 10.34
2,001-3,000 10.75 10.75 16.50 121-160 10.66
3,001 ขึ้นไป 11.00 11.00 15.50 161-200 10.99
        201-2,000 11.18
        2,001-4,000 10.92
        4,001-6,000 10.40
        6,001-10,000 9.75
        10,001-20,000 9.10
        20,001-30,000 8.45
        30,001-40,000 7.80
        40,001-50,000 7.15
        50,001 ขึ้นไป 6.50

ราคาจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2537

 

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจขนาดเล็ก
นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
      ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)
อัตราค่าน้ำ
(บาท)
0-10 6.25 7.50 8.50 0-10 7.50
11-20 7.00 8.50 9.50 11-20 8.75
21-30 9.00 9.75 11.50 21-30 9.00
31-50 11.00 11.00 15.00 31-40 11.25
51-80 11.50 11.50 16.25 41-50 11.50
81-100 12.00 12.00 17.25 51-60 12.00
101-300 12.50.50 12.50 19.25 61-80 12.25
301-1,000 12.75 12.75 20.25 81-100 12.50
1,001-2,000 13.00 13.00 19.25 101-120 13.00
2,001-3,000 13.25 13.25 19.00 121-160 13.25
3,001 ขึ้นไป 13.50 13.50 18.00 1661-200 13.50
        201-2,000 13.75
        2,001-4,000 13.50
        14,00-6,000 13.00
        6,001-10,000 12.25
        10,001-20,000 11.75
        20,001-30,000 11.00
        30,001-40,000 10.50
        40,001-50,000 9.75
        50,001 ขึ้นไป 9.00

 

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ยกเว้นจังหวัดชลบุรี) (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2540
ประกาศ ณ 16 มกราคม 2540

 

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจขนาดเล็ก
นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
      ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)
อัตราค่าน้ำ
(บาท)
0-10 3.75 5.00 6.00 0-10 5.00
11-20 4.50 7.75 9.00 11-20 6.20
21-30 6.75 9.00 12.00 21-30 6.45
31-50 8.75 10.00 15.00 31-40 8.71
51-80 10.00 10.40 17.00 41-50 9.04
81-100 10.50 10.50 17.25 51-60 9.36
101-300 10.60.60 10.60 17.50 61-80 9.69
301-1,000 10.70 10.70 17.75 81-100 10.01
1,001-2,000 10.80 10.80 17.50 101-120 10.34
2,001-3,000 10.90 10.90 17.25 121-160 10.66
3,001 ขึ้นไป 11.00 11.00 17.00 161-200 10.99
        201-2,000 11.18
        2,001-4,000 10.92
        4,001-6,000 10.40
        6,001-10,000 9.75
        10,001-20,000 9.10
        20,001-30,000 8.45
        30,001-40,000 7.80
        40,001-50,000 7.15
        50,001 ขึ้นไป 6.50

ราคาจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีี (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2540

 

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)

อัตราค่าน้ำแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ

ที่อยู่อาศัยและ
อื่นๆ

อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจขนาดเล็ก
นอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
      ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม.)
อัตราค่าน้ำ
(บาท)
0-10 6.25 7.50 8.50 0-10 7.50
11-20 7.00 8.50 9.50 11-20 8.75
21-30 9.00 9.75 11.50 21-30 9.00
31-50 11.00 11.00 15.00 31-40 11.25
51-80 11.50 11.50 16.25 41-50 11.50
81-100 12.00 12.00 17.25 51-60 12.00
101-300 12.50.50 12.50 19.25 61-80 12.25
301-1,000 12.75 12.75 20.25 81-100 12.50
1,001-2,000 13.00 13.00 19.25 101-120 13.00
2,001-3,000 13.25 13.25 18.00 121-160 13.25
3,001 ขึ้นไป 13.50 13.50 18.00 161-200 13.50
        201-2,000 13.75
        2,001-4,000 13.50
        4,001-6,000 13.00
        6,001-10,000 12.25
        10,001-20,000 11.75
        20,001-30,000 11.00
        30,001-40,000 10.50
        40,001-50,000 9.75
        50,001 ขึ้นไป 9.00

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
(ฉบับที่ 8) ปี 2541

ตารางอัตราค่าน้ำประปาหมายเลข 1

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม./เดือน)

ประเภทผู้ใช้น้ำ
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจขนาดเล็ก อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่
  บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร
 

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 30 บาท

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 50 บาท

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 100 บาท

0-10 7.75 0.775 9.00 0.900 10.00 1.000
11-20 8.50 0.850 11.75 1.175 13.00 1.300
21-30 10.75 1.075 13.00 1.300 16.00 1.600
31-50 12.75 1.275 14.00 1.400 19.00 1.900
51-80 14.00 1.400 14.40 1.440 21.00 2.100
81-100 14.50 1.450 14.50 1.450 21.25 2.125
101-300 14.60 1.460 14.60 1.460 21.50 2.150
301-1000 14.70 1.470 14.70 1.470 21.75 2.175
1001-2000 14.80 1.480 14.80 1.480 21.50 2.150
2001-3000 14.90 1.490 14.90 1.490 21.25 2.125
3001 ขึ้นไป 15.00 1.500 15.00 1.500 21.00 2.100

* ประเภทผู้ใช้น้ำเป็นไปตามการจัดประเภทผู้ใช้น้ำสำหรับการจัดเก็บค่าน้ำประปา ตามโครงสร้างอัตราค่าน้ำใหม่ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2536

ตารางอัตราค่าน้ำประปาหมายเลข 2
(ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี)

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม./เดือน)

ประเภทผู้ใช้น้ำ
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจขนาดเล็ก อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่
  บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร
 

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 30 บาท

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 50 บาท

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 100 บาท

0-10 6.25 0.625 7.50 0.750 8.50 0.850
11-20 7.00 0.700 8.50 0.850 9.50 0.950
21-30 9.00 0.900 9.75 0.875 11.50 1.150
31-50 11.00 1.100 11.00 1.100 15.00 1.500
51-80 11.50 1.150 11.50 1.150 16.25 1.625
81-100 12.00 1.200 12.00 1.200 17.25 1.725
101-300 12.50 1.250 12.50 1.250 19.25 1.925
301-1000 12.75 1.275 12.75 1.275 20.25 2.025
1001-2000 13.00 1.300 13.00 1.300 19.25 1.925
2001-3000 13.25 1.325 13.25 1.325 19.00 1.900
3001 ขึ้นไป 13.50 1.350 13.50 1.350 18.00 1.800

* ประเภทผู้ใช้น้ำเป็นไปตามการจัดประเภทผู้ใช้น้ำสำหรับการจัดเก็บค่าน้ำประปา ตามโครงสร้างอัตราค่าน้ำใหม่ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2536

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
(ฉบับที่ 9) ปี 2543

ตารางอัตราค่าน้ำประปาหมายเลข 1

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม./เดือน)

ประเภทผู้ใช้น้ำ
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่
  บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร
 

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 30 บาท

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 50 บาท

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 100 บาท

0-10 7.75 0.775 9.00 0.900 10.00 1.000
11-20 8.50 0.850 11.75 1.175 13.00 1.300
21-30 10.75 1.075 13.00 1.300 16.00 1.600
31-50 12.75 1.275 14.00 1.400 19.00 1.900
51-80 14.00 1.400 14.40 1.440 21.00 2.100
81-100 14.50 1.450 14.50 1.450 21.25 2.125
101-300 14.60 1.460 14.60 1.460 21.50 2.150
301-1000 14.70 1.470 14.70 1.470 21.75 2.175
1001-2000 14.80 1.480 14.80 1.480 21.50 2.150
2001-3000 14.90 1.490 14.90 1.490 21.25 2.125
3001 ขึ้นไป 15.00 1.500 15.00 1.500 21.00 2.100

* ประเภทผู้ใช้น้ำเป็นไปตามการจัดประเภทผู้ใช้น้ำสำหรับการจัดเก็บค่าน้ำประปา ตามโครงสร้างอัตราค่าน้ำใหม่ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2536

ตารางอัตราค่าน้ำประปาหมายเลข 2
(ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี)
ท้ายข้อบังคับฯ (ฉบับที่9) พ.ศ.2543

ช่วงการใช้น้ำ
(ลบ.ม./เดือน)

ประเภทผู้ใช้น้ำ
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่
  บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ ลบ.ม. สตางค์/ลิตร
 

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 30 บาท

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 50 บาท

อัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำ 100 บาท

0-10 6.25 0.625 7.50 0.750 8.50 0.850
11-20 7.00 0.700 8.50 0.850 9.50 0.950
21-30 9.00 0.900 9.75 0.875 11.50 1.150
31-50 11.00 1.100 11.00 1.100 15.00 1.500
51-80 11.50 1.150 11.50 1.150 16.25 1.625
81-100 12.00 1.200 12.00 1.200 17.25 1.725
101-300 12.50 1.250 12.50 1.250 19.25 1.925
301-1000 12.75 1.275 12.75 1.275 20.25 2.025
1001-2000 13.00 1.300 13.00 1.300 19.25 1.925
2001-3000 13.25 1.325 13.25 1.325 19.00 1.900
3001 ขึ้นไป 13.50 1.350 13.50 1.350 18.00 1.800

* ประเภทผู้ใช้น้ำเป็นไปตามการจัดประเภทผู้ใช้น้ำสำหรับการจัดเก็บค่าน้ำประปา ตามโครงสร้างอัตราค่าน้ำใหม่ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2536

เลื่อนขึ้นข้างบน