กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ

ประกาศ กปภ. เรื่อง การทำสัญญากู้เงินของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ประกาศ กปภ. เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ประกาศ กปภ. เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ กปภ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ประกาศ กปภ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ กปภ. เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 ประกาศ กปภ. เรื่อง กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542
เลื่อนขึ้นข้างบน