คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ
 1. นายประยูร รัตนเสนีย์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อนุกรรมการ
 4. นายขจรชัย วัฒนาประยูร อนุกรรมการ
 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนกรมอนามัย อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อนุกรรมการ
 11. นายชโยดม กาญจโนมัย อนุกรรมการ
 12. นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย อนุกรรมการ
 13. นายเอกชัย อัตถกาญน์นา อนุกรรมการ
 14. นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย อนุกรรมการ
 15. นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล อนุกรรมการ
 16. นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ อนุกรรมการ
 17. นายจำเนียร เมืองจันทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
 18. นายไชยเชษฐ์ ลัทธิธนธรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. บริหารจัดการแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการตามนโยบายให้รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
 2. กลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
 3. วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในแต่ละพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่
 4. กำกับดูแล และให้ข้อแนะนำการดำเนินการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถประเมินผลและตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการน้ำ
 6. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคทราบทุกเดือน
 7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน