คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย
 1. รอการสรรหา ประธานอนุกรรมการ
 2. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายธวัช ผลความดี อนุกรรมการ
 4. พันเอก เกียรติศักดิ์ ทรัพย์มี อนุกรรมการ
 5. ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนกรมอนามัย อนุกรรมการ
 11. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
 12. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อนุกรรมการ
 13. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) อนุกรรมการ
 14. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) อนุกรรมการ
 15. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) อนุกรรมการ
 16. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) อนุกรรมการ
 17. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) อนุกรรมการ
 18. รองผู้ว่าการ (วิชาการ) อนุกรรมการ
 19. ผู้อำนายการฝ่ายทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการและเลขานุการ
 20. นายไชยเชษฐ์ ลัทธิธนธรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำกับดูแล และให้ข้อแนะนำการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของ กปภ.
 2. ให้ข้อเสนอแนะการจัดการและบริหารจัดการแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาของ กปภ.ให้เพียงพอ และมีคุณภาพเหมาะสมอย่างยั่งยืน
 3. กลั่นกรองการดำเนินงานและศักยภาพแหล่งน้ำของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาของกปภ. เพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
 4. วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในแต่ละพื้นที่ให้บริการ ของกปภ. เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่
 5. กลั่นกรองแผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำของ กปภ. ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
 6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการน้ำ
 7. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบ
เลื่อนขึ้นข้างบน