คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. ประกอบด้วย
 1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ
 2. อธิบดีกรมอนามัย รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายธิบดี วัฒนกุล อนุกรรมการ
 4. นางสาววีฤทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการ
 5. ผศ.ชัยวัฒน์ อุตตมากร อนุกรรมการ
 6. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ อนุกรรมการ
 7. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อนุกรรมการ
 8. รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการ
 9. รองผู้ว่าการ (การเงิน) อนุกรรมการ
 10. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) อนุกรรมการ
 11. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1) อนุกรรมการ
 12. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) อนุกรรมการ
 13. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) อนุกรรมการ
 14. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการและเลขานุการ
 15. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคในการกำหนดนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ระดับหรือช่วงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance) และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับบริบทของการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินผล Core Business Enabler ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. พิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรทุกด้านได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 3. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง แผนงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร รวมทั้ง การปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
 4. พิจารณาให้ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ในการจัดทำแผนการควบคุมภายในประจำปี รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน หรือแนวทางที่กำหนด เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
 5. สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) และสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสมในองค์กร
 6. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ให้สามารถรองรับวิกฤติการณ์ต่างๆ
 7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน