คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการประปาส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการประปาส่วนภูมิภาค
 1. นายมณฑล สุดประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร รองประธานอนุกรรมการ
 3. รอการสรรหา อนุกรรมการ
 4. นายเสรี ศุภราทิตย์ อนุกรรมการ
 5. นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ อนุกรรมการ
 6. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร อนุกรรมการ
 7. ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ อนุกรรมการ
 8. นายเธียรชัย ประมูลมาก อนุกรรมการ
 9. นางสาวประภา พวงแก้ว อนุกรรมการ
 10. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ อนุกรรมการ
 11. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยง ที่สำคัญทุกด้านขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 2. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้ง การปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
 3. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน