คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์
 1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานอนุกรรมการ
 2. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายเสรี ศุภราทิตย์ อนุกรรมการ
 4. นางพฤฒิพร เนติโพธิ์ อนุกรรมการ
 5. นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ อนุกรรมการ
 6. นางสาววราภรณ์ ตงยิ่งศิริ อนุกรรมการ
 7. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ อนุกรรมการ
 8. นายปกรณ มาตระกูล อนุกรรมการ
 9. นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ อนุกรรมการ
 10. นายกฤษฎา ศังขมณี อนุกรรมการ
 11. นายเธียรชัย ประมูลมาก อนุกรรมการ
 12. นายสุรชัย เล็บสิงห์ อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของการประปาส่วนภูมิภาค ในกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
 2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของการประปาส่วนภูมิภาค
 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาสั่งการ
 5. พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอำนาจผู้ว่าการ กปภ. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาสั่งการ
 6. ดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของการประปาส่วนภูมิภาคตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย
 7. ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน