คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
 1. รอการสรรหา ประธานอนุกรรมการ
 2. นายมณฑล สุดประเสริฐ รองประธานอนุกรรมการ
 3. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อนุกรรมการ
 4. นายจรินทร์ จักกะพาก อนุกรรมการ
 5. นายเสรี ศุภราทิตย์ อนุกรรมการ
 6. นายปรานต์ สยามวาลา อนุกรรมการ
 7. นายพิชากร พิมลเสถียร อนุกรรมการ
 8. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ อนุกรรมการ
 9. นายปกรณ มาตระกูล อนุกรรมการ
 10. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ อนุกรรมการ
 11. นายเธียรชัย ประมูลมาก อนุกรรมการและเลขานุการ
 12. นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจำปีของการประปาส่วนภูมิภาค ตลอดจนแผนการดำเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาค
 2. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของการประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
 3. พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 4. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การิงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ติดตามผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การิงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดอื่น
 7. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน