คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย
 1. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายธิบดี วัฒนกุล รองประธานอนุกรรมการ
 3. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ อนุกรรมการ
 4. นายเต็มภาคย์ ภัทรรัชต์ภาคย์ อนุกรรมการ
 5. นางชุติมา หาญเผชิญ อนุกรรมการ
 6. นายอรรถพร สิงหวิชัย อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
 9. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อนุกรรมการ
 10. รองผู้ว่าการ (การเงิน) อนุกรรมการ
 11. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) อนุกรรมการ
 12. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อนุกรรมการ
 13. รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการและเลขานุการ
 14. ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
 15. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ
แต่งตั้ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พิจารณากลั่นกรองยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องตลอดจนแผนการดำเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาค
 2. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายธุรกิจของการประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งแผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
 3. พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 4. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน การลงทุน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 5. ติดตามผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน การลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 6. กำกับดูแลการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานด้านน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค
 7. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน