คณะกรรมการอิสระ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ
 1. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ประธานกรรมการ
 2. พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธานกรรมการ
 3. รอการสรรหา กรรมการ
 4. รอการสรรหา กรรมการ
 5. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาคโดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
 2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาคอย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง และสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
 3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และการประปาส่วนภูมิภาค มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
 4. ควรมีส่วนในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้อยู่ในกรอบการดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
 5. เข้าประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ รวมทั้ง ให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 6. มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง
 7. ทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจำทุกปี
เลื่อนขึ้นข้างบน