คณะกรรมการอิสระ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
 1. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ประธานกรรมการ
 2. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธานกรรมการ
 3. รอการแต่งตั้ง กรรมการ
 4. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ
 5. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาคโดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
 2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาคอย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง และสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
 3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความคุ้มครอง และการประปาส่วนภูมิภาค มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
 4. เข้าประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 5. มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 6. ทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจำทุกปี
เลื่อนขึ้นข้างบน