คณะกรรมการอิสระ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
 1. รอการสรรหา ประธานกรรมการ
 2. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองประธานกรรมการ
 3. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรรมการ
 4. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการ
 5. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ
 6. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาคโดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
 2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาคอย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง และสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
 3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความคุ้มครอง และการประปาส่วนภูมิภาค มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
 4. เข้าประชุมคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 5. มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 6. ทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเป็นประจำทุกปี
เลื่อนขึ้นข้างบน