คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
 1. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต ประธานอนุกรรมการ
 2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานอนุกรรมการ
 3. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ อนุกรรมการ
 4. พลโท พรเลิศ วรสีหะ อนุกรรมการ
 5. นายประพิศ ยอดสุวรรณ อนุกรรมการ
 6. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อนุกรรมการ
 7. พลตำรวจตรี อภิรักษ์ หงษ์ทอง อนุกรรมการ
 8. พลตรี โกศล ชูใจ อนุกรรมการ
 9. พันเอก วณัฐ ลักษณสิริ อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
 11. ผู้แทนกรมทางหลวง อนุกรรมการ
 12. ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท อนุกรรมการ
 13. ผู้แทนกรมเจ้าท่า อนุกรรมการ
 14. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
 15. ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
 16. ผู้แทนกรม อนุกรรมการ
 17. นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย อนุกรรมการและเลขานุการ
 18. นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 2. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน หรือข้อขัดแย้งระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายให้ดำเนินการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณา
 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และติดตามผลการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯมอบหมาย
 4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคทราบทุกเดือน
 5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน