คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย
 1. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ประธานอนุกรรมการ
 2. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รองประธานอนุกรรมการ
 3. รอการแต่งตั้ง อนุกรรมการ
 4. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อนุกรรมการ
 5. นายวุฒิชัย ชัยภูวนารถ อนุกรรมการ
 6. พันเอก สุทัศ ยุทธภีมพล อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนกรมทางหลวง อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนกรมเจ้าท่า อนุกรรมการ
 11. ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
 12. ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
 13. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
 14. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ
 15. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
 16. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
 17. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อนุกรรมการ
 18. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุกรรมการ
 19. รองผู้ว่าการ (วิชาการ) อนุกรรมการ
 20. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) อนุกรรมการ
 21. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อนุกรรมการและเลขานุการ
 22. ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ผู้ช่วยเลขานุการ
 23. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 2. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน หรือขัดแย้งระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย แล้วรายงานเพื่อพิจารณาต่อไป
 3. ติดตามการกำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
 4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานตามที่มอบหมาย
 5. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ทราบทุกเดือน
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน