คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค
 1. นายจรินทร์ จักกะพาก ประธานอนุกรรมการ
 2. พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายประยูร รัตนเสนีย์ อนุกรรมการ
 4. นายเสรี ศุภราทิตย์ อนุกรรมการ
 5. นายเอนก ศิริพานิชกร อนุกรรมการ
 6. พันตรี กสิณ ยศเสถียร อนุกรรมการ
 7. นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการ
 8. นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ อนุกรรมการ
 9. นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ อนุกรรมการ
 10. นายเอกชัย อัตถกาญน์นา อนุกรรมการ
 11. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ อนุกรรมการ
 12. นางสุรัตนา บุญเพียรผล อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของการประปาส่วนภูมิภาค
 2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาคให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
 3. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของการประปาส่วนภูมิภาค
 6. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน