คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ประกอบด้วย
 1. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ รองประธานอนุกรรมการ
 3. รอการแต่งตั้ง อนุกรรมการ
 4. รศ.เอนก ศิริพานิชกร อนุกรรมการ
 5. นางสาววีฤทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการ
 6. รศ.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อนุกรรมการ
 7. น.อ.หญิง (พิเศษ) ศ.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช อนุกรรมการ
 8. นายสรรพงศ์ สังขพงศ์ อนุกรรมการ
 9. รศ.กัมปนาท ภักดีกุล อนุกรรมการ
 10. นางสาววลี กิตติรัตนวิวัฒน์ อนุกรรมการ
 11. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อนุกรรมการ
 12. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) อนุกรรมการ
 13. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) อนุกรรมการ
 14. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) อนุกรรมการ
 15. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) อนุกรรมการและเลขานุการ
 16. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 17. ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค ให้มีความสอดคล้องกับบริบทองค์กรและสามารถตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างเท่าเทียม เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการประปาส่วนภูมิภาคสู่ความยั่งยืน
 2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
 3. นำเสนอแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 4. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส จรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของการประปาส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของการประปาส่วนภูมิภาค
 7. กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืน รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
 8. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 9. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน