คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
 1. นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการ
 2. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ
 3. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ
 4. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 4. สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
 5. สอบทานการดำเนินงานต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 8 ด้าน
 6. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค
 7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 8. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
 9. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 10. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค ต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงิน
 11. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ การประปาส่วนภูมิภาค อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคทราบ
 12. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของการประปาส่วนภูมิภาค
 13. ดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคชุดก่อน
 14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน