คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค
 1. รอการสรรหา ประธานกรรมการ
 2. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ กรรมการ
 3. รอการสรรหา กรรมการ
 4. นายวิโรจน์ ใบแก้ว เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 4. สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
 5. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ การประปาส่วนภูมิภาคต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่ วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงิน
 10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคทราบ
 11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของการประปาส่วนภูมิภาค
 12. ดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคชุดก่อน
 13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน