ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่

หมายเหตุ
 1. ค่ามัดจำ ยกเว้นไม่เรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ำที่เป็น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจและหากผู้ขอใช้น้ำไม่ชำระเงิน ค่าติดตั้งให้ ริบเงินมัดจำ
 2. ค่าสำรวจและค่าธรรมเนียมประสานท่อ ยกเว้นให้ผู้ขอใช้น้ำที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด สก.1/2 นิ้วและ สก.3/4 นิ้ว ที่มีเฉพาะส่วนเหมาจ่าย 10 เมตรเท่านั้น
 3. ค่าธรรมเนียมประสานท่อให้คิดตามขนาดของท่อเมน/เมนรองที่จะประสาน
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆหมายถึง ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา ตามขนาดของมาตรวัดน้ำดังนี้
มาตรวัดน้ำขนาด (สก.)คิดค่าประกันมาตรละ (บาท)
๑/๒ นิ้ว๔๐๐
๓/๔ นิ้ว๖๐๐
๑ นิ้ว๑,๕๐๐
๑ ๑/๒ นิ้ว๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒ ๑/๒ นิ้ว๕,๐๐๐
๓ นิ้ว๑๐,๐๐๐
๔ นิ้ว๑๕,๐๐๐
๖ นิ้ว๒๑,๐๐๐
๘ นิ้วขึ้นไป๓๐,๐๐๐

ข้อ ๕ ให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปา สำหรับสถานที่ราชการ บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงศุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว

ข้อ ๖ ค่าซ่อมบาทวิถี ถนน ท่อหรือรางระบายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคจะแสดงรายการและแผนผังให้ผู้ขอใช้น้ำประปา นำไปติดต่อขออนุญาตต่อเทศบาล สุขาภิบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำหลักฐานการอนุญาตมอบให้การประปาส่วนภูมิภาค เก็บไว้เป็นหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมผู้ขอใช้น้ำประปาเป็นผู้จ่าย

ข้อ ๗ การติดตั้งประปาในการใช้น้ำชั่วคราว ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำได้ขนาดไม่เกินสก ๘ นิ้ว และให้เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ำประปาตามขนาดของมาตรวัดน้ำดังนี้

มาตรวัดน้ำขนาด (สก.)คิดค่าประกันมาตรละ (บาท)
๑/๒ นิ้ว๕,๐๐๐
๓/๔ นิ้ว๗,๐๐๐
๑ นิ้ว๑๒,๕๐๐
๑ ๑/๒ นิ้ว๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐


ข้อ ๘ อัตราค่าบริการทั่วไป ให้เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำเป็นรายเดือน ตามขนาดมาตรวัดน้ำดังนี้
(อัตราค่าบริการทั่วไป ประจำเดือน กค.43 (ฉบับที่3)

มาตรวัดน้ำขนาด (สก.)อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว๓๐
๓/๔ นิ้ว๕๐
๑ นิ้ว๖๐
๑ ๑/๒ นิ้ว๙๐
๓๕๐
๒ ๑/๒ นิ้ว๔๕๐
๓ นิ้ว๔๕๐
๔ นิ้ว๔๕๐
๖ นิ้ว๙๕๐
๘ นิ้วขึ้นไป๑,๒๐๐

ในเดือนใดไม่มีน้ำประปาจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจสั่งงดเก็บค่าบริการทั่วไปในเดือนนั้นได้

ข้อ ๙ อัตราค่าน้ำประปากรณมาตรวัดน้ำชำรุดให้คิดถัวเฉลี่ยโดยนับจากเดือนก่อนชำรุดย้อนหลังไปสามเดือน ( เดือนที่ชำรุดไม่นำมาคิด ) ได้หน่วยน้ำเท่าใดให้นำมาหารด้วยสามจะเป็นจำนวนหน่วยน้ำถัวเฉลี่ยที่นำมาคิดค่าน้ำ ในเดือนที่มาตรวัดน้ำชำรุดและเดือนต่อๆไปในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลาไว้แล้ว ให้คิดจำนวนน้ำถัวเฉลี่ยย้อนหลังเจ็ดช่วงเวลา แล้วหาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำต่อวัน เป็นจำนวนหน่วยน้ำถัวเฉลี่ยเพื่อใช้คิดค่าน้ำ ในช่วงเวลาที่มาตรวัดน้ำชำรุด

ข้อ ๑๐ ผู้ใช้น้ำ ของดใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราว ให้ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องขอฝากมาตรวัดน้ำเพื่อเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานประปา ในการฝากมาตรวัดน้ำจะฝากต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าเงินค่าน้ำในส่วนที่ใช้ไปก่อนการฝากมาตรวัดน้ำและชำระค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำในปีแรกตามขนาดมาตรวัดน้ำดังนี้
มาตรวัดน้ำขนาด (สก.)ค่าธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ำ (บาท)
๑/๒ นิ้ว๔๐๐
๓/๔ นิ้ว๕๐๐
๑ นิ้ว๗๐๐
๑ ๑/๒ นิ้ว๑,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒ ๑/๒ นิ้ว๓,๐๐๐
๓ นิ้ว๓,๕๐๐
๔ นิ้ว๔,๕๐๐
๖ นิ้ว๖,๕๐๐
๘ นิ้วขึ้นไป๘,๐๐๐


เมื่อครบกำหนดเวลา ๑ ปี ถ้าผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะฝากมาตรวัดน้ำไว้กับการประปาส่วนภูมิภาคต่อไปอีก ก็ให้ยื่นคำร้องขอภายในเวลาสามสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดและชำระค่าธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ำในอัตราค่าฝากปีละ ตามขนาดมาตรดังนี้
มาตรวัดน้ำขนาด (สก.)ค่าธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ำ (บาท)
๑/๒ นิ้ว๓๐๐
๓/๔ นิ้ว๔๐๐
๑ นิ้ว๕๕๐
๑ ๑/๒ นิ้ว๘๐๐
๒,๑๐๐
๒ ๑/๒ นิ้ว๒,๖๐๐
๓ นิ้ว๒,๙๐๐
๔ นิ้ว๓,๕๐๐
๖ นิ้ว๕,๓๐๐
๘ นิ้วขึ้นไป๖,๕๐๐


การฝากมาตรวัดน้ำจะทำการฝากต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒ ปี หากเกินกำหนดให้ถือว่าสิทธิการใช้น้ำเป็นอันระงับไป เมื่อผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะใช้น้ำต่อไปอีก ให้ยื่นคำร้องขอให้การประปาส่วนภูมิภาค บรรจบมาตรวัดน้ำให้ใหม่ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งละตามขนาดมาตรดังนี้
มาตรวัดน้ำขนาด (สก.)ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ (บาท)
๑/๒ นิ้ว๑๐๐
๓/๔ นิ้ว๑๐๐
๑ นิ้ว๑๕๐
๑ ๑/๒ นิ้ว๒๐๐
๔๐๐
๒ ๑/๒ นิ้ว๔๐๐
๓ นิ้ว๖๐๐
๔ นิ้ว๑,๐๐๐
๖ นิ้ว๑,๒๐๐
๘ นิ้วขึ้นไป๑,๒๐๐


การบรรจบมาตรวัดน้ำถ้าจำเป็นต้องใช้ท่อและอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้เท่าที่เป็นจริง

ข้อ ๑๑ ผู้ใช้น้ำขอย้ายสถานที่ขอใช้น้ำจากสถานที่เดิมไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่ หรือเปลี่ยนจุดประสานท่อจากจุหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ให้คิดค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่ ยกเว้นไม่คิดค่ามาตรวัดน้ำและค่าประกันการใช้น้ำโดยให้หักราคามาตรวัดน้ำออกจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่

ข้อ ๑๒ ผู้ใช้น้ำขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้คิดค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่ โดยการประปาส่วนภูมิภาคจะคืนเงินค่าประกันการใช้น้ำที่ได้เรียกเก็บไว้เดิมให้

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ขอใช้น้ำได้ชำระค่าติดตั้งประปาไว้แล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งของการประปาส่วนภูมิภาค ต่อมาผู้ขอใช้น้ำประสงค์จะขอยกเลิกการติดตั้งประปาทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นอัตราร้อยละยี่สิบของส่วนที่ยกเลิก

ข้อ ๑๔ กรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถติดตั้งประปาให้กับผู้ขอใช้น้ำได้ ด้วยเหตุใดก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคจะคืนเงินค่าติดตั้งประปาที่ผู้ขอใช้น้ำได้ชำระไว้ทั้งหมด

ข้อ ๑๕ กรณีผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำประปาไม่ว่ากรณีใด หากผู้ใช้น้ำจะขอใช้น้ำประปาในอาคารนั้นอีก ผู้ขอใช้น้ำต้องชำระค่าน้ำประปาที่ค้างชำระทั้งหมดก่อน การติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้คิดค่าธรรมเนียมการถอด ฝากและบรรจบ มาตรวัดน้ำ ตามข้อ ๑๐ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๖ เดือนตั้งแต่วันถูกงดการจ่ายน้ำประปาหากเกินกำหนดให้ถือว่าสิทธิการใช้น้ำ เป็นอันระงับไป

ข้อ ๑๖ กรณีผู้ใช้น้ำประปาสงสัยว่า มาตรวัดน้ำอาจวัดจำนวนน้ำคลาดเคลื่อน ให้ยื่นคำขอให้การประปาส่วนภูมิภาค ไปตรวจสอบ เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้ว หากพบว่ามีการคลาดเคลื่อน การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ แต่หากปรากฎว่า มาตรวัดน้ำอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ผู้ใช้น้ำประปาจะ ต้องเสียค่าตรวจสอบครั้งละ ตามขนาดมาตร ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
--------------------------------------------


ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนด ราคาจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ. 2524, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537, (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2540, (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2541, (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2524 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาทั่วประเทศตาม ตารางอัตราค่าน้ำประปาหมายเลข 1 เว้นแต่ ราคาจำหน่ายน้ำประปา ของสำนักงานประปาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตาม ตารางอัตราค่าน้ำประปา หมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2543เป็นต้นไป

ข้อ ๒. หากในเดือนใดผลจากการอ่านมาตรวัดน้ำแสดงว่าผู้ใช้น้ำรายใดใช้น้ำต่ำกว่าเกณฑ์ต่อไปนี้ ให้คำนวณราคาน้ำประปา โดยถือจำนวนน้ำสำหรับแต่ละขนาดของมาตรวัดน้ำดังต่อไปนี้
ข้อ ๓.ในกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาค ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำเป็นเวลาติดต่อกันถึง ๓๐ วัน ให้งดเก็บค่าน้ำสำหรับระยะเวลาที่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้

ข้อ ๔.การประปาส่วนภูมิภาค มีอำนาจลดราคาจำหน่ายน้ำประปาในอัตราหนึ่งในสามของอัตราตามข้อ1 ได้แก่
(๑) ทหารผ่านศึกซึ่งไปร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี และครอบครัว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๙๖ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐
(๒) ทหารผ่านศึกซึ่งไปร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเวียตนามใต้ และครอบครัว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๑
(๓) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ซึ่งมีบัตรรับรองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และบัตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แต่ทั้งนี้ ต้องเสียค่าน้ำประปาขั้นต่ำ ในกรณี ใช้น้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ตามข้อ ๒
(๔) พนักงานสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคผ่อนผันไม่ต้องเสียเงินค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำในเดือนหนึ่งไม่เกิน ๖ ลูกบาศก์เมตร ถ้าปริมาณน้ำที่ใช้เกินกว่ากำหนดไว้ ผู้ใช้น้ำจะต้องเสียเงินค่าน้ำประปาสำหรับปริมาณที่เกินไปนั้น ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคในอัตราตามข้อ ๑ และค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำในเดือนนั้นด้วย ถ้าเดือนใด ใช้น้ำน้อยหรือมากกว่า ปริมาณที่กำหนดไว้นี้ จะนำไปคิดทบกับเดือนอื่นอีกไม่ได้
(๕) ในกรณี ที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งสมควรจะลดราคาจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ส่วนราชการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้นำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
......................................................


 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนตามระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้
" วัน " หมายความว่า วันตามปีปฏิทิน
" วันทำการ " หมายความว่า วันทำงานตามปกติของการประปาส่วนภูมิภาค
" คำขอ " หมายความว่า คำขอซึ่งประชาชนยื่นเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการให้ตามกำหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือสัญญาที่การประปาส่วนภูมิภาคทำกับประชาชน และให้หมายความรวมถึงเอกสาร แบบแปลน รูปและรายละเอียดอื่นที่ต้องมีประกอบคำขอด้วย
" ประชาชน " หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีกฎหมายรับรอง
" ผู้ปฏิบัติงาน " หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
" หน่วยงาน " หมายความว่า ฝ่าย สำนัก กอง สำนักงานประปาและสำนักงานประปาเขตของการประปาส่วนภูมิภาค

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาและดำเนินการตามคำขอของประชาชนให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอ ทราบภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่เวลาที่ได้รับคำขอ หรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประเภทของคำขอในบัญชีรายชื่อคำขอรับบริการ ก,ข และ ค ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ คำขอใดๆ ถ้าโดยสภาพของเรื่องไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๒ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
๓.๑ การพิจารณาคำขอของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งการ ให้พิจารณาโดยรีบด่วน แต่ไม่เกินยี่สิบวัน นับแต่วันรับคำขอหากไม่สามารถพิจารณาให้แล้ว เสร็จภายในกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๐ วันโดยแสดงเหตุผลของการขยายเวลาได้ด้วย
๓.๒ การพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งการ ให้ใช้เวลาไม่เกิน ๕ วันทำการนับแต่วันที่คำขอนั้นเสนอมาถึงตน หากไม่อาจสั่งการได้ภายในกำหนดดังกล่าวให้แสดงเหตุผลไว้ในคำขอด้วย

ข้อ ๔ ในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในเรื่องใดไว้แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบกำหนดไว้

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเรื่องใดๆ ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๒ ให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่จำเป็นสมควรแก่สภาพของเรื่อง โดยมีระยะเวลารวมแล้ว ต้องไม่เกินเก้าสิบวันและแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบ

ข้อ ๖ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานนั้น ไม่รวมระยะเวลาที่หน่วยงานคืนคำขอให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการแก้ไข ในกรณีคำขอนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม ข้อ ๘.๑

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบทางไปรษณีย์ ภายในกำหนดระยะเวลาสามวันทำการนับแต่วันมีคำสั่งหรือวันรับทราบการพิจารณา ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าคำสั่งนั้นหรือการพิจารณานั้น ไม่สมควรที่จะส่งทางไปรษณีย์ ให้หน่วยงานนั้นติดต่อแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบโดยตรงภายในกำหนดระยะไม่เกินเจ็ดวันทำการ นับแต่วันมีคำสั่ง หรือวันรับทราบการพิจารณา

ข้อ ๘ ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนให้ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติดังนี้
๘.๑ ในการตรวจความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบกำหนด ให้หน่วยงานที่รับคำขอรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมดและแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ประชาชนผู้ยื่นคำขอก็ให้ส่งคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
๘.๒ แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามคำขอที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วให้แก่ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบ ในกรณีไม่สามารถดำเนินการนั้น แก่ประชาชนผู้ยื่นคำขอให้แจ้งเป็นหนังสือและระบุเหตุผลประกอบโดยละเอียด

ข้อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด ในกรณีประชาชนผู้ยื่นคำขอรายใด ร้องเรียนว่าผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานใด ไม่ดำเนินการตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการตามคำขอ ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละประเภทของคำขอ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอไว้ ณ หน่วยงานของตนเพื่อให้ประชาชนทราบ

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เสนอผู้ว่าการเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒เรื่องตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปาและการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา
........................................................ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา และการจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้แก่ตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา ตามระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา และการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไปดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ ตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา " หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคตั้งเป็นตัวแทนให้ทำการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา จากผู้ใช้น้ำให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อ ๒ สำนักงานประปาใด ประสงค์จะจ้างตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา ให้กำหนดพื้นที่หรือเส้นทางและจำนวนผู้ใช้น้ำในส่วนที่จะให้ตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปาดำเนินการแสดงเหตุผล และความจำเป็นเสนอขออนุมัติต่อสำนักงานประปาเขตที่สังกัด

ข้อ ๓ การจ้างตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา ให้สำนักงานประปาดำเนินการคัดเลือกจากผู้เสนอราคาเก็บเงินค่าน้ำประปาฉบับละไม่เกิน ๔ บาท ผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ กับการประปาส่วนภูมิภาคสูงสุด จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา ให้สำนักงานประปาจัดทำสัญญาตั้งตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปากับตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปาที่ได้รับการ
คัดเลือกตามวรรค ๑ และได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสำนักงานประปาแล้ว ตามแบบสัญญาที่กำหนดท้ายประกาศนี้ โดยผู้จัดการประปาดำเนินการ ในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ข้อ ๔ ตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา ต้องจัดหาหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อการประปาส่วนภูมิภาคดังนี้
๔.๑ เงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๑.๕ เท่าของจำนวนเงินค่าน้ำประปา ที่ตัวแทนประสงค์จะเก็บเงินในแต่ละงวดหรือ
๔.๒ สลากออมสินมีมูลค่าเช่นเดียวกับ ๔.๑ พร้อมทั้งทำหนังสือให้ความยินยอม อายัดสลากออมสินไว้ด้วย
๔.๓ โฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก หรือ น.ส. ๓ ซึ่งปลอดภาระผูกพันและมีมูลค่าตามราคาประเมินของกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐บาท ในกรณีนี้ ให้เจ้าของที่ดิน จดทะเบียนจำนอง กับการประปาส่วนภูมิภาค กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้สำนักงานประปาเป็นผู้เก็บรักษาไว้

ข้อ ๕ ให้ผู้จัดการประปาเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา ตามอัตราและเงื่อนเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๖ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวแทน การรับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา การเก็บเงิน และการส่งเงินค่าน้ำประปาให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด

ข้อ ๗ การตั้งตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปาที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ หรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ใช้บังคับในประกาศนี้ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถดำเนินการตามประกาศนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒บัญชีรายชื่องานและระยะเวลาดำเนินการ

ก.งานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในหนึ่งวันทำการ ชื่อเรื่อง/คำขอ ระยะเวลา (วันทำการ)
 1. การขอติดตั้งประปาใหม่ ความยาวท่อไม่เกิน 10 เมตร ขนาดมาตรวัดน้ำ สก.1/2 นิ้ว-3/4 นิ้ว
  รวมเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 2-5 วัน
  รวมเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงติดตั้งแล้วเสร็จ 2-5 วัน
 2. การขอติดตั้งประปาใหม่ ความยาวท่อเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 100 เมตร ขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน สก.2 นิ้ว
  รวมเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 3-6 วัน
  รวมเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงติดตั้งแล้วเสร็จ 4-7 วัน
 3. การขอติดตั้งประปาเพื่อการใช้น้ำชั่วคราว
  รวมเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 3 วัน
  รวมเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงติดตั้งแล้วเสร็จ 3 วัน
 4. การของดการใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราว - การฝากมาตรวัดน้ำ
  รวมเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงถอดมาตรวัดน้ำ 2 วัน
 5. การขอบรรจบการใช้น้ำคืน
  รวมเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงบรรจบมาตรวัดน้ำคืน 2 วัน
 6. การขอย้ายสถานที่ ขอใช้น้ำ จากสถานที่เดิม ไปติดตั้งสถานที่ใหม่
  รวมเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 2-5 วัน
  รวมเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงติดตั้งแล้วเสร็จ 2-5 วัน
 7. การขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง
  รวมเวลาตั้งแต่รับคำขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 2 วัน
  รวมเวลาตั้งแต่รับชำระเงินจนถึงดำเนินการแล้วเสร็จ 2 วัน
 8. การยื่นคำขอเพื่อรับรองประปาเอกชน รวมระยะเวลาปฏิบัติงานประมาณ 30 วัน
หมายเหตุระยะเวลาดำเนินการ ตามที่กำหนด นี้ ใช้ในกรณี ที่ สำนักงานประปามีท่อ และอุปกรณ์พร้อมที่จะให้บริการเพียงพอ

ข.งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในหนึ่งวันทำการ
1.การโอนสิทธิการใช้น้ำประปา 1 วัน

ค.งานที่เป็นบริการสาธารณะ
1.การจ่ายน้ำประปากรณีเพลิงไหม้ เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิดเพลิงไหม้
2.การจ่ายน้ำประปากรณีประสบภาวะแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำ ทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้ง


Valid HTML 4.01! | Valid CSS! | Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
เลื่อนขึ้นข้างบน