วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย


กรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด

 

คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ 145 / 2544


เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุดเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการชำระหนี้และค่าเสียหายของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2536 ผู้ว่าการฯ จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกบันทึก การประปาส่วนภูมิภาคที่ มท 57000/400 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534
  เรื่อง การคิดค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อเมนส่งน้ำประปาชำรุด

2. เมื่อบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด ให้สำนักงานประปาเป็นผู้ประเมิน และเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อ ให้คิดค่าใช้จ่ายตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้
2.2 ค่าน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย ให้คิดตามปริมาณที่สูญเสียจริง
2.3 การประเมินค่าเสียหายตามข้อ 2.2 หากสำนักงานประปาพิจารณาแล้วมีเหตุอันสมควรที่จะลดหย่อนค่าเสียหายให้ผู้จัดการประปาลดหย่อนได้ตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงิน 20,000 บาท สำหรับความเสียหายแต่ละครั้ง

3. การเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ หากสำนักงานประปาพิจารณา แล้วเห็นสมควร ยกเว้นค่าน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย ก็ให้ยกเว้นได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงิน 20,000 บาท สำหรับความเสียหายแต่ละครั้ง

4. เมื่อสำนักงานประปาเรียกค่าเสียหายแล้ว ให้สรุปรายงานให้สำนักงานประปาเขตทราบ ตามแบบรายงานข้อเท็จจริงแนบท้ายคำสั่งนี้ และให้สำนักงานประปาเขตรายงานปริมาณน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกต่อสายงานบังคับบัญชาทุกเดือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2544


แบบรายงานข้อเท็จจริง
กรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด
แนบท้ายคำสั่ง กปภ. ที่ 145/2544เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต........................................

สำนักงานประปา........................................ 
ขอรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด ดังนี้

1. วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ

1.1 เหตุเกิดวันที่......เดือน.............................พ.ศ............เวลาประมาณ................น.
1.2 สถานที่เกิดเหตุ บริเวณ................................................ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน................................................ตำบล................................อำเภอ................................ 
จังหวัด................................................
ท้องที่สถานีตำรวจ................................................

2. ผู้แจ้งหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

ชื่อ................................นามสกุล................................อาย................ปี
หมู่ที่.........ถนน/ซอย................................................ตำบล................................
อำเภอ................................จังหวัด................................โทร................................

3.ท่อประปาที่เสียหาย ขนาด................มม. ความยาวประมาณ................เมตร

4.สาเหตุที่ทำให้ท่อประปาเสียหาย................................................................

5. ผู้กระทำให้เสียหาย / ผู้ต้องรับผิดชอบ คือ

 [ ] บุคคลธรรมดา ชื่อ................................นามสกุล................................อายุ.................ปี
อยู่บ้านเลขที่................หมู่.............ถนน/ซอย................................ตำบล................................
อำเภอ................................จังหวัด................................โทร.................................

[ ] นิติบุคคล ชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท................................................
ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการ................................................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่.......ถนน/ซอย................................................ตำบล................................
อำเภอ................................จังหวัด................................................โทร.................................6.หลักฐานผู้กระทำให้เสียหาย / ผู้รับผิดชอบ – บัตรประจำตัว................................................
– หลักฐานอื่น................................................

7. หลักฐานการประกันภัย – ไม่มี – มี ชื่อบริษัทประกันภัย................................

กรมธรรม์เลขที่................................................

8. ปริมาณน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย
ได้ประมาณน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย โดยวิธีการคำนวณตามรตายละเอียดในบันทึกสำนักงานโครงการควบคุมน้ำสูญเสีย 
ที่ มท 57060-01 / 191 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 แล้วปรากฏว่ามีปริมาณน้ำรั่ว
ไหลหรือสูญเสียประมาณ................ลบ.ม.

9. การประเมินค่าเสียหาย

9.1 ค่าซ่อมท่อ เป็นเงิน................................บาท (ตามประมาณการแนบ)
9.2 ค่าน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย................ลบ.ม. คิดเป็นเงิน................................บาท
ลดหย่อน / ยกเว้นให้เหลือ................................บาท
(เหตุผลในการลดหย่อน / ยกเว้น................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................)
รวมค่าเสียหาย เป็นเงิน................บาท (เงิน................................................................................)

10. ผลการดำเนินการเบื้องต้น

– ให้ผู้รับผิดชอบทำหนังสือแสดงการยอมรับผิด
– แจ้งค่าเสียหายให้กับผู้กระทำให้เสียหาย / ผู้รับผิดชอบเมื่อวันที่..........เดือน................................พ.ศ. ................

– แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภอ.................................................
– ภาพถ่ายที่เกิดเหตุ

– อื่น ๆ ................................................................................

11.แผนผังสภาพที่เกิดเหตุโดยสังเขป12. ได้แนบสำเนาหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ................................................................

(................................................................)

ผู้จัดการประปา................................................................
หนังสือแสดงการยอมรับผิด กรณีทำให้ทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคเสียหาย


ทำที่................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ................โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า................................................................อายุ................ ปี

อาชีพ ................................................ ถือบัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่รถยนต์ / อื่น ๆ................................................................

เลขที่ ................................ออกให้โดย................................................อยู่บ้านเลขที่...........

หมู่ที่ .......... ตรอก / ซอย................................ ตำบล / แขวง ................................

อำเภอ / เขต................................ จังหวัด................................โทร. ................................

เกี่ยวข้องเป็น................................................ ของห้างหุ้นส่วน / บริษัท / อื่น ๆ................................................................

ตั้งอยู่เลขที่ ................ หมู่ .......ถนน / ซอย ................................................ตำบล................................................

อำเภอ …………………………………. จังหวัด ………..……………………….โทร. ………………………….

ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงไว้เป็นหลักฐานว่า ตามที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค 
เมื่อวันที่ ........ เดือน................................พ.ศ. ................ เวลาประมาณ.......... น.
เป็นเหตุให้ ................................................................................................................................
อันเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคเสียหาย เหตุเกิด ณ บริเวณ................................................................................

และด้วยความประมาทหรือด้วยความรับผิดชอบของข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง

ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะส่วนตัวและ / หรือฐานะลูกจ้างหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จึงขอทำหนังสือนี้ไว้เพื่อแสดงการรับผิดต่อกรณีดังกล่าว และยินดีจะจัดการชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ เกี่ยวกับการนี้ทั้งสิ้นให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคตามที่จะได้รับแจ้งต่อไป เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญลงชื่อ................................................................ผู้ยินยอมรับผิด

(................................................................)ลงชื่อ................................................................ พยาน

(................................................................................)

เลื่อนขึ้นข้างบน