โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์


โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(Geographic Information System : GIS) 


ในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่เรียกได้ว่า ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนเป็นยุคที่ IT (Information Technology)หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับองค์กร หรือแม้กระทั่งตัวเรา ในการที่จะพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันและยืนอยู่ได้ในปัจจุบันโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และดำเนินการ ดังนั้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดำเนินงาน เพื่อให้ กปภ. ก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นดี เพื่อปวงชนที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

เทคโนโลยีที่ กปภ. เริ่มนำเข้ามาเสริมเพื่อการบริหารและดำเนินการ หนึ่งในนั้นก็คือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)


โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

กปภ. ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณให้ กปภ. ดำเนินการแผนแม่บทโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะ 5 ปี(เริ่มปี 2545-2549) จำนวน 222 สำนักงานประปาในวงเงินประมาณ 115 ล้านบาท (รวม Hardware และ Software)เพื่อจัดทำแผนที่แนวท่อจ่ายน้ำในระบบ GIS 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หรือเรียกว่า GIS คือระบบที่รวมเอาแผนที่ (Map) และข้อมูล (Data) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน และสามารถอ้างอิงตำแหน่งของข้อมูลบนพื้นดินได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดทำแผนที่ระบบท่อจ่ายน้ำของสำนักงานประปา (ป.) ซึ่งเดิมอยู่ในรูปกระดาษและการจัดเก็บยุ่งยากให้เป็นระบบท่อจ่ายน้ำในรูป Digital หรือระบบ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งการบริหารและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาบุคคลากรของ กปภ. ให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในอนาคต

เป้าหมาย 

1. ดำเนินการจัดทำระบบ GIS ให้กับสำนักงานประปา จำนวน 222 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น5 ระยะในเวลา 5 ปี (2545-2549) ดังนี้ 

ระยะที่ 1 (เริ่มปีงบ 2545) จำนวน 10 ประปา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน 
ระยะที่ 2 (เริ่มปีงบ 2546) จำนวน 20 ประปา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15 เดือน 
ระยะที่ 3 (เริ่มปีงบ 2547) จำนวน 30 ประปา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15 เดือน 
ระยะที่ 4 (เริ่มปีงบ 2548) จำนวน 40 ประปา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน 
ระยะที่ 5 (เริ่มปีงบ 2545) จำนวน 122 ประปา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน 

2. ในการจัดทำระบบ GIS ในแผนแม่บทนี้ จะดำเนินการจัดทำแผนที่แนวท่อจ่ายน้ำในระบบ GISโดยใช้แผนที่พื้นฐาน (Base Map) ที่มีอยู่จากกรมการผังเมือง มาปรับใช้ในการจัดทำแผนที่แนวท่อจ่ายน้ำของ กปภ. โดยในเบื้องต้นจะประกอบด้วย ข้อมูลของแนวท่อ ผู้ใช้น้ำ ประตูน้ำและหัวดับเพลิง เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ GIS

โครงการ GIS จะประสบผลสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุก ๆ ฝ่าย ดังนั้น ตามแผนงานจึงกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ GIS ในช่วงเริ่มต้นไว้ ดังนี้ 

1. กองพัฒนาระบบควบคุมและการสื่อสาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา จะดูแลในการบริหารจัดการแผนงานงบประมาณ, รูปแบบโครงสร้างระบบ GIS, ให้การสนับสนุนทางวิชาการ, วิจัยพัฒนาระบบ GIS, การฝึกอบรม, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ติดตามผลและสรุป 
2. สำนักงานประปาเขต 1 - 10 (งานแผนที่แนวท่อ) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล โครงการ GIS ให้กับสำนักงานประปาในสังกัด,เตรียมข้อมูลนำเข้าข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง 
3. สำนักงานประปาที่ทำระบบ GIS ตามแผน ร่วมกับ ปปข. ในการเตรียมข้อมูล, นำเข้าข้อมูล แก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง และที่สำคัญเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูล GIS ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. ฝ่ายอำนวยการภาค ให้การสนับสนุน ติดตามผล รวมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อการวางแผน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ให้มีความรู้ความสามารถ ในระบบ GIS
2. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการควบคุมน้ำสูญเสีย
4. สนับสนุนการวางแผนในการปรับปรุงขยายระบบประปา
5. สนับสนุนในการบำรุงรักษาระบบท่อประปา 

สรุป

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ กปภ. ต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานและบริการประชาชนให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ในเมื่อโลกเราได้มีการพัฒนาทางด้าน IT ไปไกลมากแล้ว พวกเราชาว กปภ.จะอยู่กับที่โดยไม่พัฒนาองค์กรรวมทั้งพัฒนาตัวเรา เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตอย่างงั้นหรือ?

มีคำถามจากพนักงาน กปภ. บางคน ถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการ GIS ผ่านทาง Web Site กปภ.ถือโอกาสตอบในที่นี้เลย

คำถาม : ทำไมไม่จ้างบริษัทเข้ามาทำระบบ GIS ให้ กปภ. ซึ่งบริษัทมีความรู้ ความชำนาญมากกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบบุคลากรมีไม่เพียงพอที่จะทำงานได้ ต้องใช้บุคลากร 200 ถึง 300 คนในการทำ GIS ? 

ตอบ : ทำไมไม่จ้างบริษัท ? เพราะ 
1. บริษัทฯ เคยเสนอจะทำ GIS ให้ กปภ. จำนวน 3 ประปา ในวงเงินเกือบ 60 ล้านบาท ถ้าจ้างทำครบ200 แห่ง กปภ.คงต้องใช้เงินไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท 
2. โครงการ GIS ที่ กปภ. ทำเองนั้นในช่วงแรกต้องการพัฒนาคนของ กปภ. ที่มีอยู่ให้เรียนรู้ว่า GISคืออะไรและสามารถทำ GIS เองได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับประปา เพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไปในอนาคต 
3. ในส่วนของบุคลากร, ตามแผนทางสำนักงานประปาเขต 1-10 เจ้าหน้าที่งานแผนที่แนวท่อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูล ซึ่งปัจจุบัน งานแผนที่แนวท่อ มีหน้าที่จัดทำแผนที่อยู่แล้ว ซึ่งอยู่ในรูปกระดาษและในอนาคตการทำแผนที่ควรจะต้องทำด้วยคอมพิวเตอร์อยู่แล้วส่วนที่ประปาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานและแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัย คงไม่ต้องใช้บุคลากรมากถึง 200 - 300 คน ตามที่เข้าใจ และในปี 2545 กปภ. ได้รับ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 ที่มีประสบการณ์ ส่งให้ ปปข. 1 - 10 ( เขต ละ 1 คน) และที่ส่วนกลาง 2 คน เพื่อรับผิดชอบโครงการ GIS ดังกล่าว 

โดย กองพัฒนาระบบควบคุมและการสื่อสารเลื่อนขึ้นข้างบน