EASTWATER (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

EASTWATER

บริษัทในเครือของ กปภ.
(EAST WATER)

ประวัติความเป็นมาของบริษัทEAST WATER 'S HISTORY
12 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้ง บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด หรือ EASTWATERรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบสายหลักเพื่อจำหน่ายน้ำดิบเพียง
หน่วยงานเดียว ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ของประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน
เริ่มต้นเพียง 10 ล้านบาท โดยมีการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ถือหุ้น 100 %
บริษัทมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ครอบคลุม 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด
ในเบื้องต้น บริษัทจะบริหารกิจการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีสระแก้ว ส่วนจังหวัดจันทบุรี และตราด จะพิจารณาความเหมาะสมเมื่อ จังหวัดมีความพร้อมทางด้านอุตสาหกรรม และการลงทุนมากกว่า ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการระบบท่อส่งน้ำ ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ำแล้ว บริษัทยังรับเป็นที่ปรึกษา / ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระบบผลิต น้ำสะอาด ตลอดจนระบบท่อส่ง / จ่ายน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้ง การรับตรวจซ่อม ซื้อและขายอุปกรณื และวัสดุเกี่ยวกับการส่งน้ำทุกชนิด นอกจากนี้ยังรับให้คำปรึกษา ในการซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่างๆ และสามารถร่วมทุนกับเอกชนได้อีกด้วย
ในอนาคต อันใกล้นี้ บริษัทยังมีโครงการขยายการส่งน้ำดิบ ไปยังอีก 3 พื้นที่ คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
By the cabinet's resolution, the provincial water work authority of Thailand (PWA) set up "EAST WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT COMPANYLIMITED" or "EAST WATER" to be only the agency responsible
for supplying raw water in the eastern seaboard of thailand The company had a registered capital of 10 million baht ,and was wholly owned by PWA . There were 7 provinces under comapny 's reposibility including Chonburi,Rayong,
Chachoengsao,Prachinburi Srakaew,Chanthaburi, and Trad. Initially ,only 5 provinces :Chonburi Rayong Chachoeng sao Prachinburi and srakaew were
to be taken care of as far as their raw-water would demand.As for the remaining 2 provinces ,they would be brought under service later when they are more developed industrially.Apart from its main responsibility, East Water offers consultancy
services related i.e.; to clean water production and water distribution systems in industrial estates or factories ; to maintain and supply every kind of water distribution equipment and materials; and to provide water pipeline and other equipment maintenance.Moreover East Water is also capable of coming into a joint-venture with other firms.In the near future, East Water will extend its coverage into 3 new geographical area : Chachoeng sao ,Prachinburi, and srakaew.

26 ธันวาคม 2536 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำ
สายหลักในภาคตะวันออกจากกระทรวงการคลัง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 30 ปี ดังนี้

โครงข่ายท่อส่งน้ำ
water distribution

ความยาวท่อ
Pipeline Length(km.)

ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง(เมตร)
Diameter(m)

1.พื้นที่ดอกกราย-มาบตาพุด-สัตหีบ
Dokkrai-Maptapud-Sattahip
   

1.1 ดอกกราย-มาบตาพุด
Dokkrai-Mabtapud

26.50 1.35

1.2 มาบตาพุด-สัตหีบ
Mabtapud -Sattahip

22.50 0.7-0.9
2.พื้นที่หนองค้อ-แหลมฉบัง-พัทยา-บางพระ
Nongkhor-Leam chabang -Pattaya-Bangpra
   
2.1 หนองค้อ-แหลมฉบัง
Nongkho-Leam chabang
15.00 0.9-1
2.2 แหลมฉบัง-พัทยา
Leam Chabang-Pattaya
14.90 0.60
2.3 แหลมฉบัง-บางพระ
Lean chabang-Bangpra
7.80 0.07*

* เส้นท่อวางใหม่โดยบริษัทอีสวอเตอร์
new pipeline constructed by EAST WATER

   

6 สิงหาคม 2539 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน ในวงเงิน 1,700 ล้านบาท โดยการจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000 ล้านบาท
18 พฤศจิกายน 2539 กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้บริษัทแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)
มิถุนายน-กรกฎาคม 2540 ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั่วไป และจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี สัดส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค 44% , การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 5%, ประชาชนทั่วไป 51% 28 กรกฎาคม 2540 เปิดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ ฯเป็นวันแรก โดยใช้ชื่อ บนกระดานตลาดหลักทรัพย์คือ EASTW อยู่ในหมวดอื่นๆ
 

December 26,1993 East Water signed a 30-year term contract for managing and operating major water transmission systems in Eastern Seaboard with the Ministry of Finance.
August 6,1996 The cabinet authorized East Water to increase its capital to 1.7 billion baht.
November 18,1996 East Water was authorized by the Ministry of Commerce to assume the status of public company under the name of " Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited"
June-July,1997 East Water offered its common shares to public and registered its shares with the Stock Exchaaange of Thailand,with the following share holding structure:
1) Provincial water work Authority 44%
2) Industrial Eatate Authority of thailand 5%
3) General Public 51%
July 28,1997 The company's shares made a debt on the stock exchange,generally known as EASTW among traders in the Stock Exchange of Thailand.

 

แผนงานการวางท่อส่งน้ำดิบในอนาคต EAST WATER 'S FUTURE PROJECTS

พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

นับเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมสำคัญๆ ของประเทศมากมาย ซึ่งยังมีความต้องการในเรื่องสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบท่อส่งน้ำ ในฐานะ ที่ EAST WATER เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบท่อส่งน้ำ ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านั้น จึงมีแผนงานที่จะขยายการดำเนินการใน อีกหลายโครงการเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีแผนงานโครงการต่างๆดังนี้
1.โครงการหนองปลาไหล-มาบตาพุด
เป็นโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล คู่ขนานกับ เส้นท่อ ดอกกราย-มาบตาพุดเดิม มายังสถานีรับน้ำมาบตาพุด จ.ระยอง ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะใช้ เวลาประมาณ 18 เดือน หรือแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2542
2.โครงการหนองค้อ-แหลมฉบังระยะ2
เป็นการวางท่อคู้ขนานกับเส้นท่อส่งน้ำดิบ หนองค้อ-แหลมฉบัง ที่มีอยู่เดิม ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการ ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการรับโอน
3.โครงการพิ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นโครงการวางท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเขตติดต่อ ชลบุรี-บางปะกง และ บางปะกง-บางพลี เพื่อให้สอดคล้องกับการ ก่อสร้างเขื่อนทดน้ำบางปะกง และอ่างเก็บน้ำคลองสียัดของกรมชลประทาน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต้นปี 2541
4.โครงการพิ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว
เป็นโครงการวางท่อส่งน้ำดิบในเขตพิ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี-กบินทร์บุรี สระแก้ว-วัฒนานคร-อรัญประเทศ ให้สอดคล้องกับโครงการของกรมชลประทาน และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ขณะนี้การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จคาด ว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ปี 2542

The Eastern Seaboard is one of Thailand's major industrial Zones.However,it still lacks certain basic infrastructural facilities, especially insufficient water supply .As East Water is resposible for water delivery systems bringing water to industries,there are serveral projects that will maximize the efficient of water distribution, including the following:
1.Nong Plalai-Mabtapud Project
A 34-Kilometer water pipeline project ,originated from Nong Plalai reservior, to be laid parallel to the exidting pipeline, Dokkrai-mabtapud .The completion is expected to be finish within 18 months or in the begining of 1999.
2.Nong KHOR -Leamcha bang project ,phase 2
A 14-kilomete water pipeline project,constructed by public works Department,was laid parallel to an existing pipeline.
The construction was completed and would be transfered to
East Water in the near future.
3.Chachoeng sao Project
A project to lay water pipeline in chachoeng sao areas as well as border areas between chonburi-bangpakong and bangpakong-bang pli . The project corsponds with the construction of bangpakong dam and klong si yat reservior ,undertaken by the royal Irrigation Department.the construction is expected to begin in early 1998.
4.Prachinburi-Sakaew Project
The water pipelines will be laid in prachin buri Kabinburi-Srakaew-Wattana nakhon Aranyaprathet areas tocorrespond with the plan of the Royal Irrigation Department ,and expansion of factories and industrial estates in the areas.The pre-feasibility study and detail design of this pproject werecompleted and expected to begin the construction in year 2000.  

ข่าวสารด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำของ EAST WATER

ปี 2541ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเสถียรภาพทางเศษฐกิจที่รุนแรง อุตสาหกรรมหลายแห่งต้องชะลอการขยายตัว และบางแห่งอาจต้องปิดตัวลงแต่ถึงกระนั้น East Water ยังคงมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวคือ ในปี 2541นี้ ความต้องการใช้น้ำทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค ยังคง สูงขึ้นจากปี 2540 ประมาณร้อยละ 9 ปัจจุบัน East Water มีผู้ใช้น้ำ จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย บริษัทยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ระบบท่อส่งน้ำดิบที่มีอยู่ให้พอเพียงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการวางท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-มาบตาพุด จังหวัดระยอง ขณะนี้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ส่วนโครงการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น การก่อสร้างกำลังเริ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนั้นบริษัทได้รับ โอนสิทธิ การบริหารทรัพย์สินท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล-หนองค้อ จาก กรมโยธาธิการและกรมธนารักษ์ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการสูบส่งน้ำใน พื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ถึงเท่าตัว นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2540 เป็นต้นมา บริษัทมีต้นทุนการสูบส่งน้ำดิบเพิ่ม สูงขึ้น โดยคิดเป็นภาระเพิ่มจากค่าไฟฟ้าประมาณร้อยละ50 แต่บริษัท พยายามอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยง การผลักภาระค่าใช้จ่ายไปยังผู้ใช้น้ำ ด้วยการ เพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมกระแสไฟฟ้าในการสูบส่งน้ำ รวมทั้งการลดปริมาณน้ำสูญเสียในเส้นท่อได้อย่างเห็นผล จึงทำให้บริษัท สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้โดยไม่ต้องปรับราคาค่าน้ำดิบ ในช่วงปี 2541นี้แต่อย่างใด นอกจากนั้นบริษัทยังขยายธุรกิจต่อเนื่องโดยร่วมทุน กับบริษัท เอเชี่ยน แปซิฟิค เบเวอร์เรจ จำกัด ในอัตราส่วน 57:43 จัดตั้งบริษัท โกลบอล วอเตอร์ซีสเท็มส์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2540 เพื่อ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์ผ่านเครื่อง อัตโนมัติ แบบหยอดเหรียญ นอกจากนี้ ในเดือน กรกฎาคม 2541 คณะกรรมการได้มีมติให้ East Waterจัดตั้งบริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส จำกัดด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท โดย East Water ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อ
1. ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด ผลิตน้ำจืดจากทะเล ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ผลิตและจำหน่ายสารเคมี มาตรวัดน้ำ ระบบท่อส่งจ่ายน้ำ เครื่องจักร อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ
2. การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง และดำเนินกิจการ หรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิต และจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากทะเล ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำประเภทอื่นๆ ระบบท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ การซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆ
3. จัดหา จัดให้ได้มา ผลิต และจำหน่าย รวมทั้งขนส่งสารเคมี อุปกรณ์ วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุเกี่ยวข้องที่ใช้ในระบบผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและน้ำประเภทอื่นๆ
4. จัดหา จัดให้ได้มา ผลิต และจำหน่าย รวมทั้งขนส่งและขนถ่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเล และน้ำประเภทอื่นๆ ทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่างๆ หรือโดยวิธีอื่นๆ
5.ประกอบกิจการผลิต รับจ้างตรวจซ่อม จ้างช่วง ซื้อขาย อุปกรณ์อะไหล่ และวัสดุที่เกี่ยวกับระบบผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเลระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำประเภทอื่นๆการส่งน้ำทุกชนิดและสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการส่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำทุกชนิด
6.ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนา การบริหารและการจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
7.จัดหา จัดการ พัฒนา ติดตั้ง ให้คำปรึกษา คลอดจนซ่อมบำรุงระบบควบคุม และประเมินผลแบบศูนย์รวม (ซุปเปอร์ไวซอรี่ คอนโทรล แอนด์ เดต้า แอ็คควีซิชั่น) รวมทั้งระบบและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8.ประกอบกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นร่วมลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
In 1998,Thailand encountered a severe problem of economic instability.Many industries had to suspened their expansionplans while some had to close down their business.However,East Water was still able to achieve its performance targets.That is to say ,in 1998, water demand in both industrial sector and domestic sector continued to increase at approximately 9% over that of 1997. the number of our connection has now reached 32.
The company is moving in cessantly towards enhancing the potentials of the raw water pipeline networks as well as optimizing their operating efficiencies. More than 50% of construction of the Nongplalai-Mabtapud pipeline Project,for instance,has already been completed and the construction of the Chachoengsao project will start in the near future .Moreover, by having received the right to manage the Nongplalai-Nongkor pipeline from the Treasury Department and the Public Works Department,the company can double the capacity for distributing water in Chonburi. Since October 1997, the compaany has faced with higher cost of raw water distribution ,50% of which came from cost of electricity.However ,we have done our best to avoid
pushing the cost burden to our customers by increasing the efficiency of pumping,thus,controlling clectricity consumption. The company also successfully controlled water losses.These efforts,therefore,helped the company to reduce the production cost without having to adjust water prices in 1998.
Moreover. the company continues to expand the business. On December 25,1997, Global Water Systems Corporations Ltd., a 57:43 joint venture between East Water and Asian Pacific Beverages Ltd., was established to produced and sell pure drinking water via autometic vending machines. In July 1998,the
Board of Directors agreed to establish
Universal Utilities Co.,Ltd., with the initial registered capital of 50 million baht and shares wholly owned by East Water .The details are as follows:
1.To produce and supply :clean water;desalination water;
collection and treatment systems for wastewater and other types of water ;chemical substances,water meters,water pipeline distribution systems,machines,spare parts,equipment and accessories, raw materials for use in the operations in accordance with the company's objectives and finished prooducts manufactured thereof including other activities in accordance with the company's objectivies.
2.To conduct feasibility studies/survey and detailed designs,construction and construction supervision,contracting and operating services.Provide consultancy services for the production and distribution of clean water;desalination water;collection and treatment systems for wastewater and other types of water.Provide preventive maintenance fo machinery and equipment,and the other related spare parts,including other business the company deems appropriate according to the operation.
3. To purchase,acquire,manage by any means to obtain,
produce and supply including transport of chemical substances; equipment;raw material and the spare parts or relatedcomponents for use in the production and distribution of clean eater;
desalination water;collection and treatment systems for wastewater and other types of water.
4. To purchase,acquire or manage by any means to obtains ,produce annd supply including transport and transfer of clean water;desalinattion water;collection and treatment systems for wastewater and other types of water via pipe distribution system or by other methods,and manage by any means as the company deems appropriate according to the operation.
5.To provide production,inspection for maintenance,subcontract services,puchase and sell of equipment.spare parts and related components for use in the prooduction and distribution of clean water system;desalination;collection and treatment systems for wastewater and other
types of water . Distribute all types of water and all utilities related to water distribution and pipeline distribution system.
6.To develop and manage water resources, including real estate and property development for operation in accoordance with the company objectives.
7.To purchase,manage,developpp,install,provide consultancy and maintenance services for system of Supervisoory Control and Data Acquisition (SCADA), including other related systems.
8.To conduct other business with aany pprivate firms both onshore and offshore in accordance with the company's objectives.

 

บริษัท โกลบอล วอเตอร์ ซีสเท็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์ จากเครื่องหยอดเหรียญราคาประหยัดโดยผู้บริโภคต้องนำภาชนะมารองรับน้ำ จากเครื่องโดยตรงเพื่อลดปริมาณขยะโดยมีทีมวิศวกรเป็นผู้บำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตามทดสอบคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และการประปาส่วนภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอได้พัฒนาติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO) บนรถเคลื่อนที่ เพื่อบริการแก่ชุมชน ในอัตรากำลังผลิต 1,000 ลิตร ต่อ ชั่วโมง ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ ในการว่าจ้างประกอบรถน้ำดื่มเคลื่อนที่ เพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์ของราษฎร ตามศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน โกลบอล วอเตอร ์ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 41 ล้านบาท ทำธุรกิจในการผลิต จำหน่าย เครื่องหยอดเหรียญน้ำดื่มบริสุทธิ์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคาประหยัดและสิ่งแวดล้อม ได้วางกลยุทธ์ สะดวกซื้อ เน้นการวางตู้ บริเวณจอดรถสะดวก เช่น สถานีบริการน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ในปี 43 สามารถขยายจุดติดตั้งตู้ เพิ่มเป็น 200 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยความร่วมมือจากการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทคอนอโค (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้จากสถานีเติมน้ำมัน ปตท. JET และ ร้าน 7-Eleven กว่า 20 สาขา

 

บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์จำกัด

วัตถุประสงค์หลัก
1. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและน้ำประเภทอื่น ๆ ผลิตและจำหน่ายสารเคมี มาตรวัดน้ำ ระบบท่อส่งจ่ายน้ำ เครื่องจักร อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินค้าดังกล่าว วัตถุดิบเพื่อใช้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งได้จากการผลิต และกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างและดำเนินกิจการ หรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและน้ำประเภทอื่นๆ ระบบท่อส่งและจ่ายน้ำ การซ่อมบำรุง เครื่องจักร อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท
3. จัดหา จัดให้ได้มา ผลิต จำหน่าย รวมทั้งขนส่ง สารเคมี อุปกรณ์ วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในระบบผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและน้ำประเภทอื่นๆ
4. จัดหา จัดให้ได้มา ผลิต จำหน่าย รวมทั้งขนส่ง และขนถ่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำประเภทอื่นๆ ทางระบบท่อ ส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
5. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างตรวจซ่อม จ้างช่วง ซื้อขายอุปกรณ์อะไหล่ และวัสดุที่เกี่ยวกับระบบ ผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย และน้ำประเภทอื่นๆ การส่งน้ำทุกชนิด สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งน้ำ และระบบท่อส่งน้ำทุกชนิด
6. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนา การบริหารและการจัดการแหล่งน้ำ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
7. จัดหา จัดการ พัฒนา ติดตั้ง ให้คำปรึกษาตลอดจนซ่อมบำรุงระบบควบคุม และประเมินผลแบบศูนย์รวม (ซุปเปอร์ไวซอรี่ คอนโทรล แอนด์ เดต้า แอ็คควีซิชั่น) รวมทั้งระบบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมลงทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2541 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ มีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และผลิตและจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง หรือ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาดและน้ำเสีย
สำหรับปีงบประมาณ 2542 บริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ ได้ดำเนินการศึกษา / ออกแบบ และสำรวจความเป็นไปได้สำหรับโครงการด้านประปาชุมชนร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่
1. โครงการทดสอบระบบผลิตน้ำสะอาดจากน้ำกร่อย/น้ำเค็ม และโครงการศึกษา/สำรวจความเป็นไปได้ของโครงการประปาชุมชน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำประปา
2. โครงการเช่าบริหารระบบประปาสัตหีบ เป็นโครงการที่บริษัทฯ และบริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ เสนอขอเป็นผู้บริหารกิจการประปาสัตหีบซึ่งมีกำลังการผลิต 500 ลบ.ม.
ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 4.5 ล้านลบ.ม. ต่อปี โดยครอบคลุมพื้นที่จ่ายน้ำชุมชนสัตหีบ ชุมชนแสมสาร และชุมชนบ้าน ก.ม. 10 ในรูปของสัญญาเช่าบริหาร
(Leasing Contract) เป็นระยะเวลา 10 ปี คาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการได้ภายในปี 2543 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณา และต่อรองข้อเสนอการเช่าบริหารกิจการประปาสัตหีบ
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาเกาะสีชัง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค/บริโภคของเกาะสีชัง จึงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ
เบื้องต้นโครงการ และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ซึ่งระบบประปาที่ออกแบบเป็นระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล โดยระบบ Reverse
Osmosis และมีกำลังดารผลิตเริ่มแรก 500 ลบ.ม. ต่อวัน และขยายเป็น 1,000 ลบ.ม. ต่อวัน ในระยะ 10 ปี ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการระบบ
ประปาเกาะสีชังของเทศบาลฯ เกาะสีชัง และคาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการได้ในปี 2543
ในปี 2543 นอกจาก ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จะให้บริการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำทั้งหลายของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ แล้ว ยังรับดำเนินการบริหารกิจการประปาสัตหีบ และประปาตำบลเกาะสีชัง ให้แก่ บริษัท อีสท์ วอเตอร์ ตลอดจนเตรียมการเข้าไปดำเนินกิจการประปาสัมปทานต่าง ๆ ทั้งของชุมชน การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
เลื่อนขึ้นข้างบน