คณะผู้บริหาร กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

คณะผู้บริหาร กปภ.

ผู้บริหารระดับสูง กปภ. PWA Headquarters Executive

รูปผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
Mr.Somboon Sunanthapongsak
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Governor
โทร. 0-2551-8520

รองผู้ว่าการ (Deputy Governor)

รูปรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
Miss Ajchariya Apaiwongse
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Deputy Governor(Corporate Strategy )
โทร.0-2551-8536-7
รูปรองผู้ว่าการ (การเงิน)
นายวิโรจน์ ใบแก้ว
Mr.Wirote Baikaew
รองผู้ว่าการ (การเงิน) Deputy Governor(Finance)
โทร.0-2551-8257
รูปรองผู้ว่าการ (วิชาการ) Deputy Governor(Technical Affairs)
นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani
รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Deputy Governor (Technical Affairs)
โทร.0-2551-8536-7
รูปรองผู้ว่าการ (บริหาร)
นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
โทร.0-2551-8508-9
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Deputy Governor (Operation 1)
โทร.0-2551-8401
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
นายมงคล วัลยะเสวี
Mr.Mongkol Valyasevi
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Deputy Governor (Operation 2)
โทร.0-2551-8518-9
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
Mr.Eakachai Attakanna
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Deputy Governor (Operation 3)
โทร.0-2551-8401
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
นายหลักชัย พัฒนเจริญ
Mr.Luckchai Patanacharoen
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Deputy Governor (Operation 4)
โทร.0-2551-8513-5
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
นายสุรชัย เชื้อแพ่ง
Mr.Surachai Cheapaeng
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Deputy Governor (Operation 5)
โทร.0-2551-8408-9

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (Assistant Governor)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
Mrs.Narunchalee Rungratanaubol
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Corporate communications and customer service)
โทร.0-2551-8275
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
Mrs.Laddawan Sangjeau
ผู้ช่วยผู้ว่าการ(การเงิน)
Assistant Governor(Finance)
โทร.0-2551-8281
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
Mr. Suwan Klinprachum
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)
โทร.0-2551-8884-5
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)
นายนิธิศ ทองสอาด
Mr.Nithit Thongs-ard
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)
Assistant Governor (Administration1)
โทร.0-2551-8451-2
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
นายสุทัศน์ นุชปาน
Mr.Suthat Nutpan
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
Assistant Governor (Administration 2)
โทร.0-2551-8412
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์
Mr.Chairit Jusakulvijit
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Assistant Governor (Technical Affairs)
โทร.
รูปผูู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
นายอดุลย์ แสงทอง
Mr.Adul Sangtong
ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
Assistant Governor (Office of the Auditors)
โทร.0-2551-8457
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
Mr.Thanit Thanaseneewat
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)
โทร.0-2551-8472
รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
Mr.Patinya Phetmak
ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)
โทร.0-2551-8404

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 (Directors of Regional Offices)


รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
นายวิทยา สามสุวรรณ
Mr.Wittaya Samsuwan
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
Director Regional Office 1
โทร.0-3827-3553
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2
นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม
Mr.Sarawut Aiamsongkram
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2
Director Regional Office 2
โทร.0-3635-1930
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3
นายสมศักดิ์ วินิจกุล
Mr.Somsak Winitkul
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3
Director Regional Office 3
โทร.0-3220-0783
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
นายประทีป กุศลวัฒนะ
Mr.Pratip Kusulwattana
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
Director Regional Office 4
โทร.0-7720-0821
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
นายอัษฎา ชูสิน
Mr. Asada Choosin
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
Director Regional Office 5
โทร.0-7431-1245
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
นายจักรพงศ์ คำจันทร์
Mr.Chakrapong Kamchan
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
Director Regional Office 6
โทร.0-4324-2253
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7
นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง
Mr.Yuttasak Phaengpheng
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7
Director Regional Office 7
โทร.0-4232-3005
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
Mr.Jeerasak Ngeyvijit
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
Director Regional Office 8
โทร.0-4531-2995
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์
Mrs.Saowaros Khongtaweesak
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
Director Regional Office 9
โทร.0-5334-3800
รูปผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10
นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
MR.Prasert Luangsirimonkol
ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 10
Director Regional Office 10
โทร.0-5625-5814


ผู้บริหารระดับฝ่าย (Division Directors)
ผู้จัดการ กปภ.สาขา (Managers of Regional Offices)


เลื่อนขึ้นข้างบน