ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ 26/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับกองคลังแสง กรมสรรพวุธ ทหารบก(ส่วนที่ ๑) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับกองคลังแสง กรมสรรพวุธ ทหารบก(ส่วนที่ ๑) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                  ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
  อิเล็กทรอนิกส์
              ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
              ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม
  ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
  กปภ.ชั้นที่ ๑-๕  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการ    ขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.ข.๒ จะต้องตัดสิทธิ์การเสนอราคาทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้น จะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน  (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)    ที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา  กปภ.ข.๒  จะพิจารณาตามเงื่อนไข  ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ของ  กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา
              ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
              ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                      ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                      ๙. ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า    ๒,๐๘๕,๐๐๐.-บาท    และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กปภ.ข.๒ เชื่อถือ
                    ๑๐. ผลงานตามข้อ ๙. หมายถึง ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างวางท่อประปาและระบบสูบจ่ายน้ำ (ถ้ามี) โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้างพร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้มีสิทธิเสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ได้ที่ ห้องเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒

              กำหนดวันประมูล วันที่13 มิถุนายน 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,700.00 บาท   ค่าเอกสาร 10,000.00 บาท ภาษี 700.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ การขอรับซื้อแบบให้แนบสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ด้วยทุกครั้ง ระหว่าง วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๒๕ ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560