ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ เลขที่ 006/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.12 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.12 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 2605 543 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา         น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา งานจ้างฯตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 3103 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 3103 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.12 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 3103 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 3103 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560