ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 16/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, อ้อมน้อย, สามพราน และนครปฐม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, อ้อมน้อย, สามพราน และนครปฐม
ตามรายการดังนี้.-
(ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 36 เดือน  ตั้งแต่  (1 สิงหาคม 2560 – 31  กรกฎาคม 2563)
โดยมีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้นประมาณ 170,000ราย คิดเป็นค่าจ้างอ่านมาตรฉบับละ 6.99 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)/ราย/เดือน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,778,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  (ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 36 เดือน  ตั้งแต่  (1 สิงหาคม 2560 – 31  กรกฎาคม 2563)
  โดยมีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้นประมาณ 170,000ราย คิดเป็นค่าจ้างอ่านมาตรฉบับละ 6.99 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)/ราย/เดือน  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 42,778,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  1.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและการยื่นข้อเสนอ
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้งต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจกำกับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง
  ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแยกข้อเสนอเป็น 2 ซอง คือ
                    ส่วนที่  1 (ซองที่ 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
                    ส่วนที่  2 (ซองที่ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค
  1.1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวน และ ตามที่ 
  กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ 1 ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
  กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
  1.1.1เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  1.1.2มีทุนจดทะเบียนที่ชำระค่าหุ้นแล้วก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทและรายงานแสดงงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ถ้ามี)                                         
  1.1.3ผู้เสนอราคาเคยมีผลงาน โดยมีมูลค่าโครงการฯไม่น้อยกว่า 40% ของโครงการ (รวม Vat) ที่เสนอราคา
  1.1.4ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอและการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  1.1.5ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปด้วย
  1.1.6ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ
  1.1.7บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  1.1.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  1.1.9คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
  1.1.10ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ให้เป็นไปตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  1.1.11ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ข้อที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
  1.2  ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ให้ประกอบด้วย
  1.2.1บทสรุปข้อเสนอ
  1.2.2วิธีการดำเนินงาน และความพร้อมในการดำเนินงาน
  1.2.2.1ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำ โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำชนิดพกพา (Mobile printer) ส่งให้กับผู้ใช้น้ำ
  1.2.2.2ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำชนิดพกพา(Mobile printer) (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม) การสาธิต ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไปทดสอบได้ที่ ห้องประชุม  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 14  มิถุนายน 2560เวลา 09.30น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 1000 น. ถึง 1100 น. ได้ที่ งานการพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779

              กำหนดวันประมูล วันที่27 มิถุนายน 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 42,800.00 บาท   ค่าเอกสาร 40,000.00 บาท ภาษี 2,800.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ถ. แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 0830 น. ถึง 1630 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560