ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เลขที่ กปภ.สาขา สฎ.7/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.รินทองพัฒนา 2 ถ.ดอนนนทรี ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.รินทองพัฒนา 2 ถ.ดอนนนทรี ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
                1,362,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
      6.ต้องเป็นและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 544,000.- บาท)
            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 86/2 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าแบบ 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560