ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) เลขที่ กปภ.สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) / 12 / 2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ตามรายการดังนี้.-
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. หากผู้มีอำนาจไม่สามารถมาซื้อแบบเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 1400 น. ถึงเวลา 1500 น. ณ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 0900 น. ถึง 1500 น. ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 0930 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าเอกสาร 50,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 0830 น. ถึง 1530 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7459-8093 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560