ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาวัฒนานคร เลขที่ 2/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้แขวงการทางหลวงชนบทสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาวัฒนานคร มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้แขวงการทางหลวงชนบทสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ตามรายการดังนี้.-
การประปาส่วนภูมิภาค โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร (กปภ.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้แขวงการทางหลวงชนบทสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร เลขที่ กปภ.ส.วน 01/2560

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาวัฒนานคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP และนำแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP มายื่นพร้อมกับการขอซื้อเอกสารสอบราคา ในกรณีที่การสอบราคานี้มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.-บาท ขึ้นไป
            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าเอกสาร 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร ระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-261405 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560